1

Kancelaria parafialna czynna:

w poniedziałek w godz. 16.30-17.15
w środę w godz. 8.00-8.45
w piątek w godz. 18.45-19.30

lub poza godzinami po wcześniejszym umówieniu

zmiany dotyczące godzin pracy kancelarii podajemy w ogłoszeniach parafialnych

Kancelaria parafialna jest nieczynna w święta państwowe i kościelne.

Sprawy związane z załatwieniem pogrzebu i wezwanie do chorego o każdym czasie.

Msze Św. prosimy zamawiać w Kancelarii lub w Zakrystii (pojedyncze intencje) po Mszy Św.

Konto:

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Ducha Świętego
ul. Wojska Polskiego 140
69- 100 Słubice
95 1020 2036 0000 0302 0024 4434


Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych i katolickiego pogrzebu

CHRZEST


1. Akt urodzenia dziecka (odpis);
2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
3. dane o Rodzicach Chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, adres zamieszkania);
4. zaświadczenie z parafii zamieszkania Rodziców Chrzestnych o zdolności do pełnienia funkcji Rodzica Chrzestnego oraz zaświadczenie o bierzmowaniu.

Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 13:30 (w wakacje 12.00).

Przed chrztem rodzice i chrzestni zobowiązani są uczestniczyć w naukach, odbywają się one w pierwszy poniedziałek miesiąca o g. 19:00.

 

MAŁŻEŃSTWO

1. Aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu;
2. dowody osobiste;
3. ostatnie świadectwo katechizacji;
4. świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu);
5. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i poradni rodzinnej;
6. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

POGRZEB KATOLICKI

1. Akt zgonu.
2. Informacja o przyjętych sakramentach św. przed śmiercią.

 

 

Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące powyższych posług religijnych.

CHRZESTNI

 

Kan. 872 - Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Kan. 873 - Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.
Kan. 874 -
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

OSOBY, KTÓRYM NALEŻY UDZIELIĆ LUB ODMÓWIĆ POGRZEBU KOŚCIELNEGO

 

Kan. 1183 -
§ 1. Co do pogrzebu, katechumeni są zrównani z wiernymi.
§ 2. Ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem.
§ 3. Ochrzczonym przynależnym do jakiegoś Kościoła lub wspólnoty kościelnej niekatolickiej, można pozwolić na pogrzeb kościelny według roztropnego uznania ordynariusza miejsca, jeśli nie ma ich własnego szafarza; chyba że się ustali, iż mieli przeciwną wolę.
Kan. 1184 -
§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
3° inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.
§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.
Kan. 1185 - Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.