1

W tej zakładce publikowane będą informacje dotyczące przygotowania do sakramentów I spowiedzi i Komunii świętej oraz bierzmowania

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Tekst do nauczenia dla dzieci:

Błogosław Ojcze, błogosław Matko dłońmi swoimi
gdy dziś Chrystusa mam przyjąć wspólnie z innymi

Na świętą chwilę, w radości czy w udręce
niech błogosławią nam rodziców ręce.

Tekst dla rodziców:

Niech cię błogosławi i ochrania Bóg: Ojciec i Syn i Duch Święty

Próba 26 IV br., godz. 16.30

BIERZMOWANIE

INFORMACJE

Msza św. z sakramentem bierzmowania - 17 V 2019 o godz. 17.00

Próby do bierzmowania w dniach 6, 8, 15, 16 V 2019 o godz. 19.15

Proszę napisać podanie o udzielenie sakramentu bierzmowania wg wzoru
i dostarczyć na pierwszą próbę tj. 6 V. (podać imię do bierzmowania). Proszę podać dane świadka (świadek musi być bierzmowany)

Jeśli chrzest św. był w innej parafii niż nasza (pw. Ducha Świętego) to proszę dostarczyć zaświadczenie o chrzcie świętym. Jeżeli ktoś mieszka na terenie innej parafii to musi też przynieść zgodę ze swojej parafii na bierzmowanie u nas.

Ofiara w wysokości 100 zł płatna na pierwszej próbie przeznaczona jest na: krzyże, dar ołtarza, ofiarę dla biskupa, kwiaty, lekką dekorację

Na Bierzmowanie ubieramy się w strój galowy (już będzie ciepło):

panowie - marynarka, biała koszula;

panie - nie spodnie!, zakryte ramiona i kolana, kolory raczej stonowane :)

Egzamin do bierzmowania po pierwszej próbie (żeby można było poprawkę).

Wzór podania:

Słubice, dnia 15 kwietnia 2019 r.

Jan Kowalski

  1. Wyszyńskiego 66c/80
    69-100 Słubice

 

 

Jego Ekscelencja                            
Ksiądz Biskup                                   
dr Stefan REGMUNT                    
Zielona Góra                                    

 

 

                Ja Jan Kowalski zwracam się z uprzejmą prośbą Do Księdza Biskupa o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania. Jestem w pełni świadom(a) tego jaki dar mam otrzymać przez ten sakrament. Pragnę Przyjąć sakrament dojrzałości chrześcijańskiej ponieważ (tutaj wpisać własną motywację). Przez szereg miesięcy uczestniczyłem(łam) w spotkaniach przygotowujących do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Otrzymując ten sakrament zobowiązuje się, że      (tutaj wpisać zobowiązanie). Za patrona przyjmuję św. (bł.) ......

 

 

Jan Kowalski

UWAGA !

Podanie na kartce A4 białej (bez kratek i linii) - starannie ładnie napisane,
wpisujemy oczywiście swoje dane :)

Teksty na pamięć:

1. Ks. Biskup na czole każdego kandydata czyni znak krzyża olejem Krzyżma Świętego. Dialog podczas namaszczania:

Biskup mówi:          „N. (imię do Bierzmowania) przyjmij                                            znamię daru Ducha Świętego”

Kandydat:                 „Amen”.

Biskup:                      „Pokój z tobą”.

Kandydat:                 „I z duchem twoim.”

2. Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga
w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, * aby Duch Święty, * którego otrzymamy, * umocnił nas * do mężnego wyznawania wiary  *i do postępowania według jej zasad.* Amen.

Katechizm do nauczenia się jest tu KATECHIZM