1

APOSTOLAT   MARYJNY

STOWARZYSZENIE CUDOWNEGO MEDALIKA

 

Spotykamy się:

każdego 27 dnia miesiąca na Mszy św. wieczornej, a po niej w salce parafialnej

 

Ludzie świeccy rzeczywiście odgrywają w Kościele coraz większą rolę. Świadczy o tym m.in. wzrost świeckich organizacji apostolskich oraz stowarzyszeń działających przy parafiach. Zapewne przyczynił się do tego soborowy „Dekret o apostolstwie świeckich” i następne dokumenty Stolicy Apostolskiej o roli laikatu w Kościele.

Wśród ugrupowań powstałych w społeczności kościelnej w okresie posoborowym, inspirowanych dekretem o apostolstwie świeckich, wymienić należy Apostolat Maryjny. Zainicjowany w naszym kraju z okazji 150 rocznicy objawień Najświętszej Maryi Panny św. Katarzynie Labouré został zatwierdzony pismem Księdza Prymasa Polski z dnia 6 lutego 1992 roku.

N a s z a   d u c h o w o ś ć

 • Osoby należące do Stowarzyszenia pogłębiają pobożność maryjną przez studium mariologii oraz przez często powtarzane poświęcenie się Maryi i oddawanie się do Jej dyspozycji.
 • Cechą charakteryzującą apostołów Maryjnych winna być braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim mającym potrzeby duchowe i materialne.
 • Osoby należące do Stowarzyszenia ożywia pokora, warunkująca uzyskanie Bożej łaski koniecznej do uświęcenia własnego i bliźnich.

Szerzej o naszej duchowości

 1. Członkowie Apostolatu Maryjnego uczą się w szkole Maryi. Pogłębiają swoją pobożność maryjną przez poznanie bogactwa prawd wiary dotyczących Najświętszej Maryi Panny oraz ich znaczenia w dziele naszego uświęcenia oraz apostolatu. Opierają oni swoją duchowość na często powtarzanym poświęceniu się Maryi i wyrażaniu gotowości oddania się do Jej dyspozycji.
 2. Cechą charakterystyczną Apostolatu Maryjnego ma być miłość braterska, której podstawą jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Miłość braterską okazywać się będzie w pełnieniu zadań apostolskich, w oddziaływaniu dobroczynnym, w służbie tym, którzy potrzebują pomocy. Miłość braterska wzbudzać będzie pragnienie udzielania dobra równoważnego z największą ofiarą własnego życia zgodnie z poleceniem Apostoła: my także winniśmy oddać życie za braci (l J 3, 16).
 3. Apostolat Maryjny ożywiać będzie pokora, jako warunek uzyskania wielkiej łaski Bożej w dokonywaniu dzieła uświęcenia własnego i braci. Zdobywać się ją będzie przez modlitwę, lekturę słowa Bożego i regularne korzystanie z sakramentu pojednania, oczyszczającym z miłości własnej.

Dane dotyczące duchowości członków Apostolatu Maryjnego można zatem sprowadzić do czterech cech:

 1. Nauka w szkole Maryi - poznawanie Niepokalanej;
  II. Stałe poświęcanie się Maryi;
  III. Miłość braterska;
  IV. Pokora.

Gromadzimy się po to, by ubogacić się duchowo słowem Bożym, by odnowić w sobie i pogłębić miłość wzajemną, by na nowo zatroszczyć się skutecznie o naszych braci i siostry, by uwrażliwić nasze sumienia i dostrzegać nędzę moralną i biedę ludzką według wzoru Niepokalanej, do której wołamy słowami hymnu:

Daj patrzeć Twymi oczami, wokoło z pomocą spieszyć i każdą dostrzec niedolę...

Chcemy być razem, pragniemy być wspólnie z innymi, aby przykładem apostolskiej gorliwości zachęcać się wzajemnie do dalszych wysiłków w wypełnianiu największego przykazania miłości. Do nas też odnosi się zachęta Pisma Świętego wyrażona w słowach:

Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem (Hbr 10, 24.25)!

 

Staramy się w miarę możności być razem z naszymi Braćmi i Siostrami z Apostolatu Maryjnego w dniu 27 każdego miesiąca, by nawiązać do dnia, w którym ukazała się Niepokalana Cudownego Medalika na ul. du Bac w Paryżu. Jest to także jeden z ostatnich dni miesiąca, dający okazję do przygotowania się do postolskiej pracy w następnym miesiącu.

 

Program formacyjnego spotkania uwzględnia:

 

Część modlitewno-refleksyjna spotkania

 1. odśpiewanie lub odmówienie „Hymnu” Apostolatu Maryjnego;
 2. modlitwę maryjną (Zdrowaś Maryjo, O Maryjo bez grzechu poczęta... i wezwania do św. Katarzyny Labouré, św. Wincentego a Paulo, św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz patrona danego miesiąca);
 3. pozdrowienie i serdeczne przywitanie się;
 4. inwokację do Ducha Świętego i rozmodlenie;
 5. odczytanie słowa Bożego wyznaczonego na dany miesiąc, chwila milczenia, następnie rozważanie z wyszczególnieniem jednego zdania z perykopy biblijnej;
 6. spojrzenie na Matkę Bożą;
 7. odmówienie jednej tajemnicy różańca św. w intencjach Apostolatu Maryjnego; modlitwa wstawiennicza połączona z modlitwą nowennową; Ksiądz Opiekun udziela błogosławieństwa o treści maryjnej.

 

Część praktyczna spotkania

 1. wykład wskazany programem ogólnym dla wszystkich wspólnot apostolskich;
 2. wspólna rozmowa na temat wykładu;
 3. wymiana doświadczeń z dziedziny apostolatu za ostatni okres i planowanie przyszłej działalności przez odczytanie „10 Rad dla Stowarzyszenia Apostolatu Cudownego Medalika”;
 4. zadeklarowanie przez poszczególnych uczestników spotkania konkretnych czynów apostolskich na następny miesiąc, jeżeli grupa wraz ze swoim opiekunem duchowym uzna to za stosowne i pożyteczne oraz przekazanie, oczywiście anonimowo, deklaracji osobie przewodniczącej dla włączenia ich do „Księgi czynów apostolskich”. Prowadzenie księgi pozostawia się do decyzji wspólnoty;
 5. ogłoszenia, komunikaty;
 6. pożegnanie;
 7. modlitwa

 

Prowadzenie spotkania formacyjnego należy do przewodniczącego Apostolatu Maryjnego w danej parafii. Wspólnie ze swoim zastępcą przewodniczący kieruje przygotowaniem poszczególnych punktów spotkania. Wyznacza osoby, które będą przemawiać na temat perykopy biblijnej, prawdy maryjnej, czy też   wygłaszać wykład. Należy też uaktywnić pozostałych uczestników spotkania, by dzielili się ze wspólnotą doświadczeniem z dziedziny apostolatu.

 

CZĘŚCI STAŁE SPOTKANIA FORMACYJNEGO

 • Pismo Święte
 • Zdanie do powtarzania
 • Komentarz do perykopy
 • Spojrzenie na Matkę Bożą
 • Patron miesiąca
 • Zadanie apostolskie
 • Wykład