23 maja 2024 r.

Panie Jezu, gromadzimy się przed Tobą w piękny majowy czwartkowy wieczór. Pragniemy w sposób szczególny, jakby na nowo przeżyć cierpienia, opuszczenie i mękę, które podjąłeś dla naszego zbawienia. W czasie tej godziny pragniemy odpowiedzieć na Twoje wezwanie „Czuwajcie i módlcie się „Chcemy Cię uczcić i wyznać naszą wiarę i miłość do Ciebie obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Obiecałeś pozostać wśród nas aż do końca wieków. Pragniemy dziękować Ci za to i przeprosić za brak naszej miłości i słabą wiarę. Umocnij i oczyść nas mocą Twojego Ducha Świętego. Oświeć oczy umysłu naszego, abyśmy chwalili Cię nie tylko ustami, ale świętością naszego życia.

Nasza modlitwa ma być dialogiem rozmową z Tobą, dlatego Ty, Panie przemów do nas w swoim zbawczym słowie. Z Ewangelii św. Marka: Podczas posiłku Jezus wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dał im, mówiąc „Bierzcie, to jest ciało moje”. Następnie wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i podał im. I pili z niego wszyscy. Potem powiedział do nich „ To jest moja Krew przymierza, która wylewa się za wielu. Zapewniam was: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do dnia, kiedy będę go pił nowy w Królestwie Bożym”

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, obchodzone jest w całym Kościele od niedawna, przypada ono w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Bogatą refleksję na temat, czym jest  Kapłaństwo Jezusa, zawiera list do Hebrajczyków, którego autor, posługujący się licznymi odniesieniami do Starego Testamentu, wykazuje, że kapłaństwo Jezusa jest jedyne w swoim rodzaju mieści się w nim mowa i wieczna ofiara. Ofiara dokonana we Krwi Syna Bożego. Dzisiejsza Ewangelia przytacza fragment mówiący o ustanowieniu Eucharystii. Te słowa nabierają pełnego znaczenia w połączeniu z ofiarą na ołtarzu Krzyża. Jezus oddaje za nas swoje życie. Obmywa nas w swojej Krwi, a w Eucharystii zostawia nam moc Nowego Przymierza, jakie od teraz będzie nas łączyć z Bogiem. Jezus, Najwyższy Kapłan, wydaje się za nas i pokornie zostawia nam siebie w Eucharystii, zachęcając , abyśmy umacniali się Jego wieczną Ofiarą. „Bierzcie” – to pełne pokory i miłości powierzenie się naszym sercom.

Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość do mnie i do wszystkich ludzi. Miłość tak wielką, że nie waha się oddać  życia, aby obmyć wszystkich z grzechu. Miłość tak ufną i pokorną, że nie waha się powierzyć w nasze  ręce.

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana to święto naszych kapłanów. Módlmy się i błagajmy Boga, aby kapłani za przykładem św. Józefa troszczyli się o życie modlitwą, osobisty i zażyły kontakt z Bogiem bo jest to najważniejsze pośród wszelkich ludzkich zajęć. Świat jest pogrążony w głębokim kryzysie wiary, targany niepokojami, przeciążony materialnymi troskami, potrzebuje kapłanów ludzi modlitwy. Potrzebujemy kapłanów i mężczyzn takich jak św. Józef, którzy radośnie i pogodnie świadczą o miłości i obecności Boga w naszym życiu. Być Twoim świadkiem Panie to doświadczać osobistego spotkania z Tobą. Dlatego adorujemy Ciebie, kontemplujemy w ciszy. Nie usłyszymy Twojego głosu, gdy stale rozmawiamy przez telefon i mamy włączony komputer.

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś pokarmem naszego życia, Ty jesteś w Najświętszym Sakramencie naszym chlebem, dziękujemy za to, równocześnie gorąco prosimy umacniaj nas Panie, Twoim chlebem życia: Panie, Ty jesteś chlebem, który zstąpił z nieba, kto do Ciebie przyjdzie nie będzie głodny, a kto w Ciebie wierzy, nie będzie łaknął. Zaradź Panie niedowiarstwu naszemu – Prosimy Cię Panie. Panie, Ty powiedziałeś: kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Niech ta prawda będzie źródłem naszej  radości  – Prosimy Cię Panie. Panie, przed nami długa droga, umocnij nas mocą Twojego pokarmu, tak jak umocniłeś proroka Eliasza –  Prosimy Cię Panie. Panie, Twój Chleb Eucharystyczny jest źródłem jedności: spraw, aby jego przyjmowanie jeszcze ściślej zespalało nas z Tobą i naszymi braćmi – Prosimy Cię Panie. Panie Jezu, udziel nam swojej mocy i siły, aby nie słabła nasza gorliwość, pomnóż naszą miłość ku braciom i pozwól nam posilać się Chlebem życia przy Twoim stole eucharystycznym, a mocą tego pokarmu dozwól nam dojść do Ciebie, gdzie królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego teraz i na wieki wieków. Amen.

Wspominając błogosławioną mękę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez Jego zasługi błagajmy teraz Boga, aby wysłuchał nasze prośby. Będziemy powtarzać – wysłuchaj nas Panie…

  • módlmy się za Kościół święty, aby rozważając mękę Chrystusa coraz lepiej rozumiał i podejmował dzieło pokuty za grzechy całego świata;
  • módlmy się za kapłanów, którzy spomiędzy ludzi wybrani, dla ludzi postanowieni w sprawach odnoszących się do Boga, składali dary i ofiary za grzechy, oddając Bogu cześć z wdzięcznością i uwielbieniem za wszystko co od Niego otrzymali;
  • módlmy się za nas samych, abyśmy przez sakramenty wtajemniczenia, stali się uczestnikami kapłaństwa Chrystusowego, chcemy składać Bogu ofiary duchowe i dawać ludziom świadectwo o Jezusie Chrystusie;
  • módlmy się za całą ludzkość, aby przez Krew Chrystusa przelaną na krzyżu, Bóg obdarzył ją pokojem;
  • módlmy się za kapłanów, szafarzy świętych sakramentów, powierzamy Ci Panie serca kapłańskie, ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi;
  • módlmy się za grzeszników, aby wspomniawszy cierpienia Chrystusa i Jego zbawczą mękę weszli na drogę pokoju;
  • módlmy się za wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy wpatrując się w krzyż Chrystusa, coraz ściślej z Nim się jednoczyli przez prawdziwą miłość Boga i ludzi.

Na zakończenie naszego czuwania, jako nasze dziękczynienie, uwielbienie i wynagrodzenie, odmówimy Litanię do Chrystusa Kapłana i Żertwy. Powierzamy kapłanów obu parafii naszego miasta oraz chorych kapłanów, naszego księdza proboszcza Andrzeja przebywającego w szpitalu. Prosimy o święte powołania kapłańskie.

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki, Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoja,
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydal jako ofiarę i hostie dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta,
Jezu, Ofiaro niepokalana,
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,
Jezu, Ofiaro uroczysta, Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości,
Od pogoni za pieniądzem,
Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje, wybaw nas Jezu.
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawa ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boska władze, która jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów,
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył, Kapłanie i Ofiaro,
Módlmy się: Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego.  Amen.