Panie Jezu, gromadzimy się przed Tobą w piękny majowy czwartkowy wieczór. Pragniemy w sposób szczególny, jakby na nowo przeżyć cierpienia, opuszczenie i mękę, które podjąłeś dla naszego zbawienia. W czasie tej godziny pragniemy odpowiedzieć na Twoje wezwanie „Czuwajcie i módlcie się „Chcemy Cię uczcić i wyznać naszą wiarę i miłość do Ciebie obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Obiecałeś pozostać wśród nas aż do końca wieków. Pragniemy dziękować Ci za to i przeprosić za brak naszej miłości i słabą wiarę. Umocnij i oczyść nas mocą Twojego Ducha Świętego. Oświeć oczy umysłu naszego, abyśmy chwalili Cię nie tylko ustami, ale świętością naszego życia.

Nasza modlitwa ma być dialogiem rozmową z Tobą, dlatego Ty, Panie przemów do nas w swoim zbawczym słowie. Z Ewangelii św. Marka: Podczas posiłku Jezus wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dał im, mówiąc „Bierzcie, to jest ciało moje”. Następnie wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i podał im. I pili z niego wszyscy. Potem powiedział do nich „ To jest moja Krew przymierza, która wylewa się za wielu. Zapewniam was: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do dnia, kiedy będę go pił nowy w Królestwie Bożym”

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, obchodzone jest w całym Kościele od niedawna, przypada ono w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Bogatą refleksję na temat, czym jest  Kapłaństwo Jezusa, zawiera list do Hebrajczyków, którego autor, posługujący się licznymi odniesieniami do Starego Testamentu, wykazuje, że kapłaństwo Jezusa jest jedyne w swoim rodzaju mieści się w nim mowa i wieczna ofiara. Ofiara dokonana we Krwi Syna Bożego. Dzisiejsza Ewangelia przytacza fragment mówiący o ustanowieniu Eucharystii. Te słowa nabierają pełnego znaczenia w połączeniu z ofiarą na ołtarzu Krzyża. Jezus oddaje za nas swoje życie. Obmywa nas w swojej Krwi, a w Eucharystii zostawia nam moc Nowego Przymierza, jakie od teraz będzie nas łączyć z Bogiem. Jezus, Najwyższy Kapłan, wydaje się za nas i pokornie zostawia nam siebie w Eucharystii, zachęcając , abyśmy umacniali się Jego wieczną Ofiarą. „Bierzcie” – to pełne pokory i miłości powierzenie się naszym sercom.

Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość do mnie i do wszystkich ludzi. Miłość tak wielką, że nie waha się oddać  życia, aby obmyć wszystkich z grzechu. Miłość tak ufną i pokorną, że nie waha się powierzyć w nasze  ręce.

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana to święto naszych kapłanów. Módlmy się i błagajmy Boga, aby kapłani za przykładem św. Józefa troszczyli się o życie modlitwą, osobisty i zażyły kontakt z Bogiem bo jest to najważniejsze pośród wszelkich ludzkich zajęć. Świat jest pogrążony w głębokim kryzysie wiary, targany niepokojami, przeciążony materialnymi troskami, potrzebuje kapłanów ludzi modlitwy. Potrzebujemy kapłanów i mężczyzn takich jak św. Józef, którzy radośnie i pogodnie świadczą o miłości i obecności Boga w naszym życiu. Być Twoim świadkiem Panie to doświadczać osobistego spotkania z Tobą. Dlatego adorujemy Ciebie, kontemplujemy w ciszy. Nie usłyszymy Twojego głosu, gdy stale rozmawiamy przez telefon i mamy włączony komputer.

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś pokarmem naszego życia, Ty jesteś w Najświętszym Sakramencie naszym chlebem, dziękujemy za to, równocześnie gorąco prosimy umacniaj nas Panie, Twoim chlebem życia: Panie, Ty jesteś chlebem, który zstąpił z nieba, kto do Ciebie przyjdzie nie będzie głodny, a kto w Ciebie wierzy, nie będzie łaknął. Zaradź Panie niedowiarstwu naszemu – Prosimy Cię Panie. Panie, Ty powiedziałeś: kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Niech ta prawda będzie źródłem naszej  radości  – Prosimy Cię Panie. Panie, przed nami długa droga, umocnij nas mocą Twojego pokarmu, tak jak umocniłeś proroka Eliasza –  Prosimy Cię Panie. Panie, Twój Chleb Eucharystyczny jest źródłem jedności: spraw, aby jego przyjmowanie jeszcze ściślej zespalało nas z Tobą i naszymi braćmi – Prosimy Cię Panie. Panie Jezu, udziel nam swojej mocy i siły, aby nie słabła nasza gorliwość, pomnóż naszą miłość ku braciom i pozwól nam posilać się Chlebem życia przy Twoim stole eucharystycznym, a mocą tego pokarmu dozwól nam dojść do Ciebie, gdzie królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego teraz i na wieki wieków. Amen.

Wspominając błogosławioną mękę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez Jego zasługi błagajmy teraz Boga, aby wysłuchał nasze prośby. Będziemy powtarzać – wysłuchaj nas Panie…

 • módlmy się za Kościół święty, aby rozważając mękę Chrystusa coraz lepiej rozumiał i podejmował dzieło pokuty za grzechy całego świata;
 • módlmy się za kapłanów, którzy spomiędzy ludzi wybrani, dla ludzi postanowieni w sprawach odnoszących się do Boga, składali dary i ofiary za grzechy, oddając Bogu cześć z wdzięcznością i uwielbieniem za wszystko co od Niego otrzymali;
 • módlmy się za nas samych, abyśmy przez sakramenty wtajemniczenia, stali się uczestnikami kapłaństwa Chrystusowego, chcemy składać Bogu ofiary duchowe i dawać ludziom świadectwo o Jezusie Chrystusie;
 • módlmy się za całą ludzkość, aby przez Krew Chrystusa przelaną na krzyżu, Bóg obdarzył ją pokojem;
 • módlmy się za kapłanów, szafarzy świętych sakramentów, powierzamy Ci Panie serca kapłańskie, ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi;
 • módlmy się za grzeszników, aby wspomniawszy cierpienia Chrystusa i Jego zbawczą mękę weszli na drogę pokoju;
 • módlmy się za wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy wpatrując się w krzyż Chrystusa, coraz ściślej z Nim się jednoczyli przez prawdziwą miłość Boga i ludzi.

Na zakończenie naszego czuwania, jako nasze dziękczynienie, uwielbienie i wynagrodzenie, odmówimy Litanię do Chrystusa Kapłana i Żertwy. Powierzamy kapłanów obu parafii naszego miasta oraz chorych kapłanów, naszego księdza proboszcza Andrzeja przebywającego w szpitalu. Prosimy o święte powołania kapłańskie.

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki, Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoja,
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydal jako ofiarę i hostie dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta,
Jezu, Ofiaro niepokalana,
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,
Jezu, Ofiaro uroczysta, Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości,
Od pogoni za pieniądzem,
Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje, wybaw nas Jezu.
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawa ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boska władze, która jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów,
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył, Kapłanie i Ofiaro,
Módlmy się: Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego.  Amen.

 

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzanie festynu rodzinnego „POWIEW DUCHA” – 19.05.2024r. Słubicach

Współorganizatorzy:

 1. Burmistrz Słubic – Małgorzata Słodownik.
 2. SOSiR – Prezes Krzysztof Murdza i Dyrektor Ryszard Chustecki.
 3. SMOK – Dyrektor Przemysław Karg i Piotr Tamborski.

Sponsorzy:

 1. Firma PERLIK – Waldemar Panfil – grill, namioty, stoły i ławy biesiadne, chłodnia.
 2. JOTMAR Hurtownia napojów.
 3. Ewa i Ireneusz Woźniak – napoje.
 4. Piekarnia MIKA Kowalów – Andrzej Udziela – pieczywo.
 5. Parafianie – domowe ciasta.
 6. Sklep Lewiatan – słodycze dla dzieci.
 7. PUK – prezes Artur Smoleński – sprzątanie terenu, pojemniki na odpady.
 8. Paweł Sokołowski – namioty i stoły z ławkami.
 9. Szkoła Podstawowa nr 1 – dyr. Aurelia Wolny – użyczenie maszyny do waty cukrowej.
 10. Polski Związek Wędkarstwa w Słubicach – Ryszard Płaczkowski – użyczenie maszyny do popcornu.

Bezpieczeństwo:

 1. Policja – komendant komisarz Arkadiusz Zieliński.
 2. Państwowa Straż Pożarna – komendant brygadier Michał Borowy.
 3. OSP Słubice – Prezes druh Paweł Kołodziński, Łukasz Skorek.
 4. Straż Miejska – komendant Wiesław Zackiewicz.
 5. Pomoc Medyczna – „Medical Service” Słubickie Prywatne Pogotowie Ratunkowe Marek Walczak.

W niedzielę 19. maja 2024r. wierni ze wspólnoty parafii pw. Ducha Świętego w Słubicach przeżywali uroczystości odpustowe w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Mszy Świętej Odpustowej przewodniczył ks. kan. Robert Patro, który wygłosił także homilię. Eucharystia była jednocześnie dziękczynieniem za pierwszą rocznicę przyjęcia Komunii Świętej przez dzieci z naszej parafii.  Podczas sprawowanej Najświętszej Ofiary, delegacje grup parafialnych oraz parafianie, złożyli dary ołtarza w uroczystej procesji.

Po Mszy Świętej odbył się tradycyjny festyn gminno – parafialny „Powiew Ducha” połączony z degustacją ciast oraz potraw z grilla. Wśród zabaw dla najmłodszych parafian, dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy przedstawicieli służb mundurowych. Uczestnicy rodzinnego pikniku podziwiali talenty wokalne i taneczne najmłodszych parafian ze słubickich przedszkoli i szkół. Występy zakończył koncert Przemka Szczotko z zespołem.

Dziękujemy Wszystkim za wspólną modlitwę i zabawę. Za każdy gest pomocy w przygotowaniu , jak również za wsparcie zbiórki na remont naszego kościoła. Bóg zapłać!

NAZWA DARU DARCZYŃCA NAZWA DARU DARCZYŃCA
Preparat do czyszczenia naczyń liturgicznych Anonimowy Karton wina mszalnego Kościół Filialny w DRZECINIE – pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
Kadzidło Rodziny: Pietrzak i Kusz Karton wina mszalnego Kościół Filialny w DRZECINIE – pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
Kadzidło Anonimowy 10000 komunikantów Rodzina Górskich
Kadzidło Bractwo Szkaplerza

Św.  Michała Archanioła

10000 komunikantów Anonimowy
Kadzidło Anonimowy 10000 komunikantów

 

Bractwo Szkaplerza

Św.  Michała Archanioła

Woskowe świece ołtarzowe Anonimowy 1000 hostii Anonimowy
300 cienkich świec anonimowy Olej do świec 5l Apostolat Maryjny
Bielizna kielichowa Przyjaciele Paradyża Olej do świec 5l Godzina Święta
Bielizna kielichowa Rodzina Sobocińskich Olej do świec 5l Anonimowy
Bielizna kielichowa Anonimowy Olej do świec 5l Anonimowy

Duszpasterze wraz z całą rodziną parafialną Świętego Ducha w Słubicach.

Ogłoszenia duszpasterskie

9 Niedziela Wielkanocna – 26.05.2024r.

 1. W Dzisiaj przypada Dzień Matki. Pamiętajmy w naszych modlitwach.
 2. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzanie festynu rodzinnego „POWIEW DUCHA”. W późniejszym terminie zostanie podane sprawozdanie. Bóg zapłać!
 3. Nabożeństwo majowe w niedzielę o 18:30, w tygodniu o 17:30.
 4. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w poniedziałek, rozpocznie się Mszą św. o 18:00.
 5. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorek na spotkanie modlitewne w kościele.
 6. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o 17:45. Podczas Mszy św. zawierzamy Bogu nasze intencje polecane w tym miesiącu. Intencje składamy w skarbonie za ławkami.
 7. W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Msze św. o 7:30, 9:00 10:30 i 19:00. Na filiach: Grzybowa i Drzecin o 9.00 z procesją w Lisowie 10:30 bez procesji.
 8. Procesja Eucharystyczna dla mieszkańców Słubic rozpocznie się w kościele Ducha Świętego Mszą św. o 10:30. Przejdziemy ulicami: Akademicka, Pl. Bohaterów, Konopnickiej i Kościuszki. Zakończymy w kościele NMP Królowej Polski.
 9. Proszę o przygotowanie: ołtarzy, baldachimu, chorągwi, feretronów i przystrojenie naszych domów chorągwiami i emblematami religijnymi.
 10. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatków. Prosimy o przynoszenie płatków kwiatów do zakrystii od poniedziałku do końca Oktawy Bożego Ciała.
 11. Rozpoczyna się Oktawa Bożego Ciała zapraszam na Mszę św. i procesję o g. 18.00.
 12. W ostatni czwartek miesiąca podczas Mszy św. wieczornej za wstawiennictwem św. Maksymiliana Marii Kolbego zawierzamy Bogu nasze rodziny i małżeństwa. Prośby w tych intencjach składamy do skarbony.
 13. Godzina Święta w czwartek od 21:00 w kościele.
 14. Udzielam Wszystkim przebywającym, w piątek po Bożym Ciele, na terenie naszej parafii dyspensy od piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
 15. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca:
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu – w sobotę rano od 6:30, wieczorem od 17:15.
 • Sobota jest wezwaniem do rozpoczęcia nabożeństw zadośćuczynienia. Po Mszy św. porannej prowadzona jest medytacja nad tajemnicą różańca.
 • Odwiedziny chorych w domach wg ustalonego planu.
 1. Od soboty rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo na zakończenie Mszy św.
 2. Zmiana Tajemnic Róż Żywego Różańca w przyszłą niedzielę na sumie o 10:30. Zapraszamy kwadrans przed sumą modlących się we wspólnotach Różańcowych i Margaretkach.
 3. Za tydzień zbiórka do puszek na rzecz budowy Centrum Opatrzności Bożej.
 4. Wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach n/Odrą, na procesję pokutną Drogą Różańcową pieszo przez las, w przyszłą niedzielę o 13:00.
 5. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o 13:30, spotkanie młodzieży kl. VIII, przygotowujących się do Bierzmowania z grupy ks. Marka. Obecność obowiązkowa.
 6. W tym miesiącu rocznicę święceń kapłańskich obchodzą: 27 maja – 29 rocz. Ks. Proboszcz Andrzej i ks. Tadeusz; 24 czerwca – 18 rocz. Ks. Marek i 15 sierpnia – 50 rocz. ks. Władysław. Dziękujemy za zamawiane Msze św. w naszych intencjach.
 7. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże: Matki Bożej Wniebowziętej, Cudownego Medalika i Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz za troskę o czystość w kościele i wokół kościoła.
 2. Biblioteka parafialna czynna w każdą środę od 16.00 do 18.00.
 3. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela (Nasze Boże Ciało) i Gość Niedzielny (Cuda i objawienia w nowej deklaracji Watykanu).

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia, a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!

NIEDZIELA – 26 V 2024
 7.15 + Andrzej MARSZALIK – greg
 7.30 + Stanisław i zmarłych z Rodziny
 9.00 Dzięk-błag  w intencji Dawida z okazji urodzin
 9.00 + Eugenia KLUKIEWICZ – int. od uczestników pogrzebu
10.30 + Stefania STRUGAREK w 1 rocz. śm. i Jan STRUGAREK w 29 rocz. śm
10.30 Dziękczynna za dar powołania z prośba do Najświętszej Trójcy o potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej Paradyskiej dla Ks. Proboszcza Andrzeja WAWRZYSIUKA
z okazji 29 rocz. świeceń kapłańskich – int od WPP
12.00 Dzięk-błag  w intencji Marysi z okazji urodzin
13.30 + Krzysztof  BĄBEL w 3 rocz. śm.
19.00 Dziękczynna za dar powołania z prośba do Najświętszej Trójcy o potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej Paradyskiej dla Ks. Tadeusza PETRUSA z okazji 29 rocz. świeceń kapłańskich
PONIEDZIAŁEK – 27 V 2024
 7.00 + Andrzej MARSZALIK – greg
 7.00 Dziękczynna za dar powołania z prośba  Boże bł.  potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej dla Ks. Proboszcza Andrzeja i Ks. Tadeusza z okazji 29 rocz. świeceń kapłańskich – int. od Apostolatu Maryjnego
18.00 Dziękczynna za dar powołania z prośba o Boże bł.  potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej dla Ks. Tadeusza z okazji 29 rocz. świeceń kapłańskich
– int. od Grupy Miłosierdzia
18.00 Dziękczynna za dar powołania z prośba o Boże bł.  potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej Matki Kapłanów, dary i owoce Ducha Świętego  dla
Ks. Proboszcza Andrzeja z okazji 29 rocz. świeceń kapłańskich – int. od Margaretki
WTOREK – 28 V 2024
 7.00 + Andrzej MARSZALIK – greg
 7.00 Dzięk-błag w intencji  ks. Marka z okazji imienin – int. od Dyrekcji SP2
18.00 Dziękczynna za dar powołania z prośba o Boże bł.  potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej dla Ks. Rafała z okazji rocz. świeceń kapłańskich – int. od Grupy Miłosierdzia
18.00 + zmarłych z Rodziny ŁASTOWSKICH i RUDNICKICH
ŚRODA – 29 V 2024
 7.00 + Andrzej MARSZALIK – greg
 7.00 We wszystkich intencjach zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w miesiącu maju
18.00 Dziękczynna za dar powołania z prośba o Boże bł.  potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej dla Ks. Proboszcza Andrzeja z okazji 29 rocz. świeceń kapłańskich – int. od Grupy Miłosierdzia
18.00 Dzięk-błag  w intencji Magdaleny z okazji imienin
CZWARTEK BOŻE CIAŁO – 30 V 2024
 7.30 + Stefania DOBRYNIEWSKA w 1 rocz. śm
 9.00 + Andrzej MARSZALIK – ostatnia Msza greg
10.30 Dziękczynna za dar powołania z prośba  Boże bł.  potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej dla Ks. Sebastiana KAŹMIERSKIEGO z okazji 14 rocz. świeceń kapłańskich
19.00 Przez wstaw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego za małżeństwa i Rodziny, dzieci ochrzczone w maju w naszej parafii, za małżeństwa przeżywające kryzysy
i trudności o ratunek i Boże bł.
PIĄTEK – 31 V 2024
 7.00 Dzięk-błag  w intencji Ireny BODNAR z okazji imienin
18.00 W intencji ks. Eugeniusza STELMACHA  z okazji rocz. święceń kapłańskich
– int. od Margaretki
18.00 + Maria SAWICZ
18.00 + Tadeusz PARUS – int. od uczestników pogrzebu
SOBOTA –  1 VI 2024
 7.00 + Jadwiga LAJPOLD – 1 greg
18.00 + zmarłych Rodziców: Stefania i Wiktor DOBRYNIEWSCY
18.00 + Wanda DĘBSKA  – int. od uczestników pogrzebu
18.00 O Boże bł. dla dzieci: Wojciecha, Moniki, Katarzyny z Rodzinami i wnuczki Marceliny
NIEDZIELA – 19 V 2024
Za Parafian  
Dzięk-błag w intencji Doroty SOBOCIŃSKIEJ o Boże bł. dary Ducha Świętego
i opiekę Matki Bożej – int. od męża
 
+ Andrzej MARSZALIK – greg  
 W intencji Panu Bogu wiadomej  
Dziękczynna z prośbą o Boże bł.  dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Ozdoby Paradyża dla Biskupa Adriana Puta z okazji rocz. święceń kapłańskich – int. od Margaretki  
w intencji zmarłych i żyjących Ofiarodawców i Darczyńców, tych którzy składali, składają i składać będą ofiary na potrzeby naszego kościoła i parafii  
SUMA ODPUSTOWA  
W intencji dzieci przeżywających I Rocznice Komunii Świętej  
+ Eliasz STRZELECKI  w 30 rocz. śm.  
PONIEDZIAŁEK – 20 V 2024
+ Eugenia KLUKIEWICZ – int. od zakładu pogrzebowego „Walkowiak”
z Dębna
 
+ Andrzej MARSZALIK – greg  
+ Mieczysław CHMIELEWSKI –  int. od uczestników pogrzebu  
Dzięk-błag  w intencji Doroty SOBOCIŃSKIEJ o Boże bł. dary Ducha Świętego
i opiekę Matki Bożej z okazji urodzin
 
WTOREK – 21 V 2024
+ Andrzej MARSZALIK – greg  
+ Maria MOSZCZYŃSKA – int. od uczestników pogrzebu  
+ Bolesław w 10 rocz. śm. i z marłych z Rodziny TOCZYSKICH  
+ Eugenia i Kazimierz NOWIKIEWICZ  
ŚRODA – 22 V 2024
+ Andrzej MARSZALIK – greg  
Dzięk-błag  w intencji Stanisława PETRUNIO z okazji imienin  
Dziękczynna z prośbą o Boże bł.  dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Ozdoby Paradyża dla Ks. Henryka WOJNARA, Ks. Marcina MAJEWSKIEGO, Ks. Marcina KRECHOWICZA, Ks. Piotra DEPTUCHA, Ks. Wojciecha LISIEWICZA, Ks. Kamila WIĄCKA, Ks. Piotra SZYDEŁKO, Ks. Piotra SZKOŁY – int. od Margaretki  
Dzięk-błag  w intencji Wiesławy ŻURAWSKIEJ z okazji imienin  
CZWARTEK – 23 V 2024
+ ks. Antoni HUMANIUK  w 20 rocz. święceń kapłańskich  
+ Andrzej MARSZALIK – greg  
+ Aniela LEŚNIEWSKA w 6 rocz. śm.  
Dziękczynna za dar powołania z prośbą o Boże bł. łaskę świętości i opiekę Matki Bożej ozdoby Paradyża dla Biskupa Adriana Puta z okazji rocz. święceń kapłańskich – int. od WPP  
PIĄTEK – 24 V 2024
W intencji kapłanów z naszej Parafii o zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego  
Dzięk-błag  w intencji Joanny z okazji imienin  
+ Andrzej MARSZALIK – greg  
+Irmina SYREK  – int. od uczestników pogrzebu  
+ Bolesław PIECHOWIAK – int. od uczestników pogrzebu  
SOBOTA –  25 V 2024
W intencji Ks. Władysława  
W intencji Ks. Proboszcza Andrzeja i Ks. Tadeusza z okazji 29 rocz. święceń kapłańskich  
+ + Andrzej MARSZALIK – greg  
+ Stanisław HAŃĆ  
 + Danuta DANISZEWSKA  w 19 rocz. śm. i za zmarłych z rodziny  

Ogłoszenia duszpasterskie

8 Niedziela Wielkanocna – 19.05.2024r.

 1. Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Na każdej Mszy św. możemy zyskać dar odpustu zupełnego. Główna Msza św. odpustowa oraz rocznica I Komunii
  o 12:00. Przewodniczy ks. kan. Robert Patro.
  Po Mszy św. zapraszamy na festyn rodzinny, który potrwa do 18:30. Przewidziane są występy artystyczne, zabawy
  dla dzieci, grill oraz domowe ciasta. Festyn zakończy koncert Przemysława Szczotko o 17:00. Dochód ze sprzedaży wszystkiego na festynie przeznaczony jest na potrzeby remontowe kościoła. Plac przy kościele będzie wyłączony z ruchu samochodowego.
 2. Dzisiaj III Niedziela miesiąca. Ofiary złożone na tacę zostaną przeznaczone na cele remontowe. Bóg zapłać! O 10:30 Msza św. w intencji zmarłych i żyjących Ofiarodawców i Darczyńców.
 3. Jutro święto – Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła – drugi dzień Zielonych Świąt.
 4. Nabożeństwo majowe w niedzielę o 18:30, w tygodniu o 17:30.
 5. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorek na spotkanie modlitewne w kościele.
 6. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną.
 7. W czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
 8. Godzina Święta w czwartek od 21:00 w kościele.
 9. W przyszłą niedzielę – uroczystość Najświętszej Trójcy.
 10. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże: Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Klary i św. Dominika.
 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz za troskę o czystość w kościele i wokół kościoła. Dziękujemy Państwu Katarzynie i Sławomirowi Wołczek za dar kwiatów w donicach przed kościołem i plebanią. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali przy nasadzeniu. Dziękujemy Panu Prezesowi i pracownikom Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Słubicach za pomoc w przygotowaniu placu przy kościele i Domu Parafialnym na uroczystości Odpustowe.
 2. Biblioteka parafialna czynna w każdą środę od 16.00 do 18.00.
 3. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela (W 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino) i Gość Niedzielny (Święty, fajka i ciemne typy).

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia, a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!

Witaj Królu Miłości! Bądź pozdrowiony Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie Ciała i Krwi swojej. Bądź uwielbiona Miłości, która pozostałaś w tym znaku sakramentalnym, aby być z nami i dla nas. Ty Panie opuściłeś tron Nieba, stałeś się jednym z nas i przeszedłeś przez ziemię zaznając radości i goryczy ludzkiego życia. Jesteś z nami nieustannie. Chociaż my czasem nie dostrzegamy, nie doceniamy Twojej Obecności, pomijamy Cię, Ty Jesteś! Choć są i tacy, którzy Cię lekceważą lub wyrzucają ze swego życia, Ty Panie mimo wszystko czuwasz z miłością gotowy w każdej chwili pochylić się do naszych stóp. Klęcząc przed Twoim Obliczem pragniemy uwielbić Cię za Twoją niewyobrażalnie wielką, bezinteresowną miłość do nas, grzesznych ludzi, za wybranie nas i obmycie w wodzie chrztu świętego, aby nas czystych i świętych przedstawić Ojcu.

Pragniemy uciszyć nasze serca, a oczy naszej duszy niech przeniosą nas w atmosferę Ogrójca, Twojej modlitwy do Ojca. Duchu Święty, Ty wiesz, że sami nie umiemy się modlić, dlatego prosimy wejdź w tę naszą wspólnotę zgromadzoną by się modlić, otwórz nasze oczy, otwórz nasze uszy, dotknij serc każdego z nas. Niech nasze wrażliwe serca usłyszą Twoje, Panie,  bolesne skargi wdzierające się w ciszę Ogrodu Oliwnego. Jezu, wiemy, że cierpienia, jakich doznała Twoja udręczona dusza tamtego czwartkowego wieczoru, nie zakończyły się.  One ciągle rozdzierają Twe Serce nieustannie ranione przez dzieci Kościoła i w dzieciach Kościoła. Tamta noc ciągle trwa. Ty Panie ciągle bierzesz na siebie brudy tego świata, aby nas uczynić wolnymi i przedstawić Ojcu jako nieskalanych przed Jego obliczem. Dlatego też to nasze czuwanie ofiarujemy jako wyraz naszej miłości, szacunku i wdzięczności dla Ciebie oraz jako pocieszenie i wynagrodzenie za nasze grzechy i całego świata.

Umocnieni Twoją Miłością możemy wejść razem z Tobą w ciemność Ogrodu Oliwnego bo Ty, Panie, jesteś światłem w każdej ciemności, pocieszeniem w każdym strapieniu, lekarstwem w każdym bólu, obecnością w każdej samotności i wiernością pośród zdrad. Bez Ciebie, nie damy sobie rady z własnym życiem, ze słabością, grzechem, sposobem myślenia, który ciągle musimy korygować, by móc się odnawiać. W pamięci mamy Twoją prośbę skierowaną do św. Małgorzaty Marii Alacoque: ”…dam Ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. Będziesz Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń..”. Tę samą prośbę kierujesz do każdego z nas tu obecnych. Dziękujemy Ci Panie Jezu i przyjmij naszą obecność u Twoich stóp i wynagrodzenia za grzechy nasze i całego świata.

Nasza modlitwa ma być dialogiem – rozmową z Tobą, dlatego najpierw Ty, Panie, przemów do nas w swoim zbawczym słowie. Czytanie z Ewangelii św. Jana ( J 17, 20-26) „W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”. 

„…aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył”. Twoja modlitwa Panie Jezu jest wciąż zadaniem dla nas chrześcijan. Musimy być jedno, aby świat uwierzył. Ten świat potrzebuje naszego świadectwa. Świadectwo jedności chrześcijan prowadzi innych do wiary. Zatem sprawa jedności chrześcijan to konieczny warunek, aby świat uwierzył. Na krótko przed okrutną męką, Jezu podniosłeś oczy ku niebu i modliłeś  się do Ojca  za każdego z nas z osobna. W tej właśnie godzinie modliłeś się o jedność w mojej rodzinie, we wspólnocie, w narodzie. Co w tej chwili może każdy z nas powiedzieć Tobie Jezu o jedności w naszych rodzinach, we wspólnotach, w Ojczyźnie?. Co możemy powiedzieć o naszej wewnętrznej jedności z Tobą? Co tę jedność rozbija najbardziej?  Chcemy wyznać Ci Jezu nasze grzechy przeciwko jedności i  powierzamy  Tobie te miejsca w naszych sercach, które odrywają nas od Ciebie i niszczą jedność z innymi. Uzdrawiaj Jezu te miejsca w naszych sercach. Kontemplujemy Ciebie Jezu w tej modlitwie do Ojca. Niech wzajemna miłość Twoja z Ojcem przenika nasze serca, rodziny i wspólnoty, w których żyjemy. „Jezu zachowaj w nas jedność”.

Panie Jezu, Ty jesteś najdoskonalszym objawieniem Boga Ojca. Kontemplując Twoje życie i słowa, odkrywamy miłość i miłosierdzie Boga względem każdego z nas. Modlisz się do Ojca, abyśmy poznali, że Ojciec miłuje  nas tak mocno, jak  umiłował Ciebie. Modlisz się, abyś mógł zamieszkać w nas i naszym życiu i aby miłość Ojca trwała w nas na zawsze. To zamieszkanie w nas dokonuje się przez słowo Boże, przez sakramenty, we wspólnocie Kościoła. To w Eucharystii objawiasz nam miłość Ojca, wydając się nam na spożycie, aby Twoje życie nas napełniło. Abyśmy byli jedno w Ojcu i Synu i Duchu Świętym. Abyśmy byli ludźmi spełnionymi, na obraz i podobieństwo Boga, według Twego wzoru. Dziękujemy Ci Jezu, że nam objawiasz Ojca, chwalimy i wywyższamy Ciebie za wszystkie otrzymane łaski. Wpatrując się w Twoje Oblicze, Królu Miłości, chcemy Cię pocieszyć, przeprosić i wynagrodzić za nasze grzechy, za brak jedności z Tobą. Będziemy powtarzać: – wynagradzamy Tobie, nasz Zbawicielu

 • za tych, którzy nie doceniają Twojej męki poniesionej za nas;
 • za brak tęsknoty do Twojej obecności;
 • za bezmyślne przyjmowanie Komunii Świętej;
 • za lekceważenie niedzielnej i świątecznej Eucharystii;
 • za odrzucanie Ciebie obecnego w człowieku, pogardzanie, skazywanie na samotność, krzywdzenie na różne sposoby;
 • za to, że nie staramy się o wyrobienie w sobie postawy służby;
 • za brak zaangażowania apostolskiego;
 • za nieuporządkowane relacje w rodzinach;
 • za każdą sytuację, kiedy nie dążymy do zgody i przebaczenia;
 • za pychę, egoizm, oziębłość i obojętność;
 • za niewierności, zdrady, oszustwa, kłamstwa, półprawdy;
 • za brak skromności, kokietowanie;
 • za wulgaryzmy, akty przemocy fizycznej i seksualnej;
 • za uzależnienia – pijaństwo, narkotyki, hazard, uzależnienie od telewizji i inne;
 • za grzechy sprzeciwiające się poczęciu;
 • za brak jedności z Tobą, za brak jedności i zgody w naszej Ojczyźnie.

Przyjmij Panie nasze przebłagania  za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania, oczyść nasze dusze z błędów i wad. Ojciec patrząc na Twe Oblicze, widzi wszystkie uczucia i poruszenia Twego Serca. Widzi Twoją miłość ku nam, pragnienie naszego zbawienia i Twoją litość nad naszą nędzą i grzechami.  I słyszy Twą modlitwę „Ojcze spraw, aby byli jedno…”

Dziś obchodzimy Uroczystość św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, jest on również patronem jedności religijnej, narodowej i społecznej. Niech św. Andrzej będzie dla nas przewodnikiem w budowaniu jedności Kościoła a także wezwaniem do budowania jedności we współczesnej, podzielonej Polsce. Kościół jest bowiem podzielony, podzielony w parafiach, wspólnotach czy rodzinach, ponieważ to my jesteśmy podzieleni i te podziały wnosimy do Kościoła. Może dzisiejszy patron, św. Andrzej Bobola, pomoże nam, abyśmy byli prawdziwymi świadkami wiary i miłości. Święty Andrzej przyciąga do siebie ludzi, którzy pragną kontynuować tę jego misję budowania porozumienia i jedności. Módlmy się zatem słowami: Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski, Patronie Jedności! Wypraszaj nam łaskę przeżywania trudów w zjednoczeniu z Bogiem i solidarnie z naszymi bliźnimi w Ojczyźnie i na całym świecie. Pomóż każdemu z nas stać się orędownikiem pokoju i pojednania. Naucz nas szanować godność każdego człowieka, prowadzić dialog w duchu porozumienia i przebaczenia. Wypraszaj dla nas gorące serca, pełne współczucia i miłosierdzia dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Amen.

My, Polacy mamy taką Matkę, dzięki której wszystko może być odbudowane, choćby na gruzach. Można powiedzieć, że naród, tak jak św. Jan Ewangelista, zgodnie z Twoją wolą. Jezu Chryste, wziął Matkę Najświętszą do siebie. Królowa Polski to tytuł szczególny i zobowiązujący. Został użyty po raz pierwszy przez króla Jana Kazimierza w 1656 r. w lwowskiej katedrze w czasie, kiedy Szwedzi zagrozili istnieniu naszej Ojczyzny. Nasze narodowe klęski pochodziły nie tylko z zewnątrz, ze strony wrogich sąsiadów, lecz także z indywidualnego i zbiorowego egoizmu rządzących. Jednak pośród różnorakich doświadczeń Polska zawsze się odradzała. W czasie II wojny światowej gubernator okupowanych terenów Polski, Hans Frank, w jasnogórskiej księdze pamiątkowej zapisał: „ Gdy wszystkie światła dla Polski zagasły, to wtedy zawsze jeszcze była  Święta z Częstochowy i Kościół”. Nie można zrozumieć nas Polaków i naszej historii bez wiary w Matkę Bożą. Dziś Ojczyzna przeżywa kolejny czas próby wiary. Maryjo chroń nas przed ateizmem. „Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko……” Amen.

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA – 12V 2024
7.15 Za Parafian
 7.30 + Tomasz PERWENIS  w 2 rocz. Śm.
9.00 + zmarłych z rodziny BALUKIEWICZ i TOMASZEWSKICH
 9.00 + Karolina WRÓBLEWSKA
10.30 + Andrzej MARSZALIK – greg
11.30 I KOMUNIA ŚWIĘTA
13.30 Dzięk-błag  w intencji Stanisława z okazji imienin o wiarę nadzieję i miłość
19.00 Dzięk-błag  w intencji Wiktorii GŁOWNIAK  z okazji 19 rocz. urodzin
PONIEDZIAŁEK – 13 V 2024
 7.00 + Andrzej MARSZALIK – greg
18.00 Biały Tydzień – za Rodziców
18.00 W intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia w podziękowaniu za łaskę powstania Kół Koronkowych za wszystkich członków ich rodziny i zmarłych z rodzin
z prośbą o Boże bł. i wytrwałość oraz o nowe osoby do szerzenia Bożego Miłosierdzia
18.00 W intencji Róży Matki Bożej Fatimskiej i za wszystkich członków
WTOREK – 14 V 2024
 7.00 + Andrzej MARSZALIK – greg
18.00 Biały Tydzień – za Rodzeństwo i Krewnych
18.00 Dzięk-błag w intencji Stanisławy SŁOMCZEWSKIEJ z okazji imienin o łaskę zdrowia
18.00 + Stanisława i Mieczysław KLUKOWSCY
ŚRODA – 15 V 2024
 7.00 W intencji ks. Marka z okazji imienin  – int. od Rodziny Radia Maryja
18.00 Biały Tydzień – za Babcie i Dziadków
18.00 Dzięk-błag  w intencji Zofii FILIPIAK z okazji imienin
18.00 + Andrzej MARSZALIK – greg
CZWARTEK – 16 V 2024
 7.00 + Andrzej MARSZALIK – greg
18.00 Biały Tydzień – za Ojca chrzestnego i Matkę chrzestną
18.00 We wszystkich intencjach zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II i małżeństwa i Rodziny
18.00 O łaskę wiary i wytrwałość dla wszystkich którzy przyjęli Szkaplerz Świętego Michała Archanioła oraz dla sympatyków i wspierających dzieła jakim patronuje
św. Michał w naszej Parafii
PIĄTEK – 17 V 2024
 7.00 Dzięk-błag  w intencji Heleny z okazji imienin i urodzin
18.00 Biały Tydzień –za nauczycieli, katechetów i kapłanów
18.00 Dzięk-błag  w intencji Aleksandry z okazji imienin
18.00 + Andrzej MARSZALIK – greg
SOBOTA –  18 V 2024
 7.00 + Andrzej MARSZALIK – greg
18.00 + Kazimierz KOWALSKI w 20 rocz. śm.
18.00 + Maria i Jan ZUWAŁA
18.00  + Wiesław DĘBSKI w 2 rocz. śm.

Ogłoszenia duszpasterskie

7 Niedziela Wielkanocna – 12.05.2024r.

 1. Dzisiaj Wniebowstąpienie Pańskie. Uroczystość I Komunii św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2. Od poniedziałku do piątku dzieci wraz z rodzicami przeżywają Biały Tydzień na Mszy św. o 18:00. Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci komunijnych za złożony dar ołtarza (ornat).
 2. Nabożeństwo majowe w niedzielę o 18:30, w tygodniu o 17:30.
 3. Trwa Nowenna do Ducha Świętego.
 4. Czuwanie fatimskie w poniedziałek 13 maja. Rozpoczniemy o 17:00 rozważając tajemnice radosne różańca św., o 18:00 Msza św., po Mszy św. procesja fatimska, zakończymy aktem zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej.
 5. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorek na spotkanie modlitewne w kościele.
 6. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną.
 7. W czwartek 16-ty dzień miesiąca. Zapraszamy o 18:00 na Mszę św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, a po Mszy nabożeństwo z Janem Pawłem II.
 8. Godzina Święta w czwartek od 21:00 w kościele.
 9. W sobotę Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Po Mszy św. wieczornej Akatyst ku czci Ducha Świętego, po Akatyście modlitwa uwielbienia.
 10. W przyszłą Niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Na każdej Mszy św. możemy zyskać dar odpustu zupełnego. Główna Msza św. odpustowa o 12:00, której przewodniczyć będzie ks. kan. Robert Patro. Odpust parafialny połączony z rocznicą I komunii. Po Mszy św. zapraszamy na festyn rodzinny. Przewidziane są występy artystyczne, zabawy dla dzieci, grill oraz domowe ciasta. Prosimy o upieczenie ciast (bez kremów i galaretek) – ciasta przynosimy do Domu Katechetycznego w sobotę od 17:00 do 18:00 oraz w niedzielę przed Mszą św. o 9:00, 10:30 i 12:00. Dochód ze sprzedaży wszystkiego na festynie przeznaczony jest na potrzeby remontowe kościoła. W sobotę oraz niedzielę o 9:00 prosimy mężczyzn o pomoc w rozstawieniu namiotów oraz stołów z ławkami. Prosimy tego dnia udając się na Mszę św. nie parkować wokół kościoła. Plac przy kościele będzie wyłączony z ruchu samochodowego od soboty wieczór. Z okazji Opustu jak w ubiegłych latach możemy złożyć Dar ołtarza. Lista umieszczona na stronie internetowej i FB. Dziękujemy osobom, które zgłosiły się, aby w całości lub w części złożyć Dar Serca dla naszego kościoła.
 11. Spowiedź św. dla dzieci mających Rocznicę I Komunii i ich rodziców w piątek od 17:00 do 18:00.
 12. Za tydzień III Niedziela miesiąca. Ofiary złożone na tacę zostaną przeznaczone na cele remontowe. O 10:30 Msza św. w intencji zmarłych i żyjących Ofiarodawców i Darczyńców. Ostatnio zebraliśmy kwotę 7 tys. zł. Bóg zapłać!
 13. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże: Matki Bożej Ostrobramskiej i Matki Bożej Fatimskiej.
 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz za troskę o czystość w kościele i wokół kościoła. Dziękujemy Paniom Marii, Katarzynie i Małgorzacie za gruntowne sprzątanie kościoła przed uroczystościami I Komunii św.
 2. Biblioteka parafialna czynna w każdą środę od 16.00 do 18.00.
 3. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela (Usłyszeć, co mówi Bóg) i Gość Niedzielny (Czy ktoś podmienił Siostrę Łucję?). W zakrystii ostatnie numery miesięcznika Różaniec.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:

 1. + Józef DOBROWOLSKI – l. 76.
 2. + Beata REGIŃCZUK – l. 51.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…