Najdroższy Jezu, Zbawicielu Nasz witamy Ciebie. Przychodzimy do tej Świątyni na spotkanie z Tobą. Bądź Uwielbiony ukryty w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy wielbić Ciebie. Wielką łaską jest dla nas czuwanie tutaj. Podczas tej Adoracji obecni przy Twoim Sercu pragniemy  przeżyć te chwile w pokoju i pojednaniu. Wołamy w pokorze przyślij do naszych serc swego Ducha Świętego. Niech swoim żarem miłości odnowi naszą modlitwę niech nas zjednoczy z Tobą. Panie swoją obecnością tutaj pragniemy wynagradzać Ci za dary jakie otrzymujemy od Ciebie. Jednorodzony Synu Boży, naucz nas dawać a nie liczyć, walczyć a nie ranić, pracować a nie szukać spoczynku, ofiarować się a nie szukać nagrody innej prócz poczucia, że spełniamy Twoją najświętszą wolę. Otrzymaliśmy od Ciebie Panie dobrodziejstwa : stworzenie, odkupienie za które pragniemy ofiarować czas, czas naszej adoracji.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 16,19-31): Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”. Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca! Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”».

Dzisiejsza Ewangelia to parabola, która ujawnia rzeczywistość człowieka po śmierci. Jezus opowiada nam o nagrodzie lub karze, które na nas czekają w zależności od tego jak się zachowaliśmy. Kontrast między bogaczem a biednym jest bardzo wyraźny. Luksusy i obojętność bogacza; żałosna sytuacja Łazarza, z psami, które liżą mu wrzody (por. Łk 16,19-21). Wszystko nasiąknięte jest głębokim realizmem, który sprawia, że wczuwamy się w sytuację. Możemy zastanawiać się gdzie byśmy byli będąc jednym z dwóch bohaterów przypowieści? Nasze społeczeństwo nieustannie przypomina nam, że mamy żyć w komforcie i dobrobycie, ciesząc się, beztroscy. Żyć dla siebie samego, nie zajmować się innymi, lub martwić się o tyle by mieć spokojne sumienie, ale nie z poczucia sprawiedliwości, miłości i solidarności. Dziś przedstawia się nam potrzebę słuchania Boga w tym życiu, potrzebę zmiany i wykorzystania czasu, który On nam daje. Bóg wzywa do odpowiedzialności. W tym życiu w grę wchodzi życie. Panie Jezu, wyraźnie mówisz o istnieniu piekła i opisujesz niektóre z jego cech: cierpienia, których doświadczają zmysły – «niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu (Łk 16:24) – i jego nieskończoność – «między nami a wami zionie ogromna przepaść» (Łk 16,26). Grzegorz Wielki tłumaczy, że «mówi się to tym, aby nikt nie mógł się usprawiedliwiać z powodu swojej niewiedzy». Musimy uwolnić się, aby móc miłować bliźniego. Należy reagować na cierpienie biednych, chorych czy porzuconych. Byłoby dobrze przypominać sobie często tę przypowieść, żeby dodawała nam poczucia odpowiedzialności za nasze życie. Wszyscy doczekamy momentu śmierci. I powinniśmy zawsze być przygotowani, ponieważ pewnego dnia będziemy sądzeni.

W okresie Wielkiego postu każdy z nas wierzących ma postanowienia, które chcemy składać na ofiarę. Analizujemy swoje postępowanie pragniemy zmiany na lepsze, myślimy ile w nas niedoskonałości znużenia. Każdy z nas wychodzi na swoją pustynię aby analizować swoje życie., wierzymy, że jest to czas nawrócenia i pojednania. W takich momentach widać jacy jesteśmy słabi i podatni na upadki. Święta Weronika niewiele mogła uczynić dla Ciebie Panie Jezu podczas Twojej drogi na Golgotę. Otarła litościwie Twoją twarz. Patronko dobrych uczynków uproś nam łaskę miłosiernego spojrzenia na tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Wiemy także, że wszelkie gesty miłosierdzia maja moc przenikającą. Zostawiają ślad w naszej duszy. Czyniąc ją piękniejszą i radośniejszą. Jednak często brakuje nam odwagi, by zainteresować się sprawami bliźnich, by odpowiedzieć na ich prośby, by pomóc. Lękamy się zaangażować w czyjeś życie. Czasami wolimy obojętność i udawany spokój a niżeli ryzyko zbliżenia się do kogoś i udzielenia mu pomocy. Dlatego przepraszamy Ciebie, Panie Jezu. Być Twoim uczniem Panie to naśladować Ciebie do głębi., być twoim uczniem to upodobnić się do Ciebie. Posłuszeństwo nie jest łatwe, ale chcąc być przy Tobie winniśmy się cały czas uczyć pokory, posłuszeństwa. Jest to trudne ale możliwe. My jesteśmy nadzieją naszego kościoła, tylko w ten sposób możemy świadczyć o Tobie nasz Panie. Wiara jest darem dla człowieka, zjednoczenie może zbawić ludzkość. Powinniśmy jednoczyć się w kościołach   w naszych rodzinach, w swoich sercach.

Czas spędzony w Twojej obecności jest czasem miłosierdzia dla każdego z nas. Wyruszamy w drogę z Tobą Panie. Nasze oczy otwierają się. Rozważania i postanowienia motywują nas do działania. Dokonuje się w nas przemiana. Rozmyślanie powstrzymuje nas przed ucieczka od naszych zmartwień i niedoli. W nawróceniu jest nasze ocalenie w ciszy i ufności jest nasz siła wiary. Kto miłuje Boże Serce, będzie starł się Temu Sercu wynagradzać. Panie daj nam oczy, aby widzieć, daj serce by kochać oddech by przetrwać. Daj nam swoje  tchnienie do modlitwy, której Ty jesteś nadtchnieniem i Twój Duch, który rodzi się w nas. Bądź pozdrowiona Miłości Wiekuista, Słodki Jezu nasz, który raczyłeś zamieszkać w naszych sercach. Panie Jezu opoko nasza i skało schronienia przyjmij wołanie Twoich dzieci znajdujących się w ręku zła i wybaw nas w swojej łaskawości, Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen

 

 

 

 

 

 

Panie Jezu, stajemy przed Tobą w ten czwartkowy wieczór. Pragniemy w sposób szczególny, jakby na nowo przeżyć cierpienia, opuszczenie i mękę, które podjąłeś dla naszego zbawienia. W czasie tej godziny pragniemy odpowiedzieć na Twoje wezwanie „Czuwajcie i módlcie się”. Chcemy Cię uczcić, wyznać wiarę i miłość do Ciebie obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Obiecałeś pozostać wśród nas aż do końca wieków. Pragniemy podziękować Ci za to i przeprosić za brak miłości i słabą wiarę. Umocnij i oczyść nas mocą Twojego Ducha Świętego. |Oświeć oczy umysłu naszego, abyśmy chwalili Cię nie tylko ustami, ale świętością naszego życia.

Łagodny Duchu Boży, zstąp na nas. Łagodny Duchu Boży, ogarnij nas. Łagodny Duchu Boży, spocznij na nas. Łagodny Duchu Boży, otocz nas. Łagodny Duchu Boży, przemień nas. Łagodny Duchu Boży, przebóstwij nas. Duchu Święty, przyoblecz nas w siedem darów. Duchu Święty, przyjdź i napełnij nas.

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty jesteś prawdziwym Bogiem i Człowiekiem, wielbimy Cię za Twoją obecność wśród nas. Naszą wiarę pragniemy wyznać przez wspólne powtarzanie słów:  wierzymy Panie Jezu.

 • Panie Jezu wierzymy, że jesteś zmartwychwstaniem i życiem;
 • Panie Jezu, ufamy w Twoje wielkie miłosierdzie;
 • Panie Jezu wierzymy, że Ty możesz dla nas uczynić wszystko;
 • Panie Jezu, Twoją Krwią, wybawiasz nas od złego;
 • Panie Jezu, przez Twą Krew, przebaczasz nam nasze grzechy;
 • Panie Jezu, przez Twoją śmierć na krzyżu wyzwalasz nas od jakiejkolwiek więzi z szatanem;
 • Panie Jezu, zbawiasz nas przez swoja mękę z miłości;
 • Panie Jezu, przez dar Twojego życia otrzymujemy pokój.

Panie Jezu, żyjemy w czasach gdzie ład moralny, Twoje przykazania są nie szanowane, Zagrożone są wartości duchowe, zagrożone prawa ludzi wierzących. My, tutaj zebrani wzywamy patronów naszej Ojczyzny św. Andrzeja Bobolę i św. Stanisława biskupa, aby w Polsce nastała zgoda narodowa, wzajemny szacunek, wierność Ewangelii, aby w życiu społecznym i państwowym zwyciężyła prawda. Chcemy się odwoływać do św. Stanisława patrona Polski. Jego opieka trwa ponad 740 lat. W przeszłości odwoływaliśmy się niego w różnych chwilach doświadczeń. Tym bardziej dzisiaj Jego orędownictwo wydaje się konieczne w naszej Ojczyźnie, świętego gdzie w czasie zamieszania politycznego, społecznego, w imię demokracji, chce się pozbawić nas punktu odniesienie, jakim moralność, Dekalog, wiara katolicka, która ukształtowała naszą narodowość i państwowość. Św. Stanisław – jako biskup przeciwstawił się królowi i sposobowi rządzenia, bo jego władza przestała być moralna. Za to poniósł śmierć męczeńską. Dzisiaj także doświadczamy ogromnych podziałów, zamieszania w instytucjach państwowych, działań, które są wzajemną wrogością, mściwością i pogardą. To do niczego dobrego  nie prowadzi. W  życiu publicznym zaczęła dominować pokusa, aby demokrację traktować jako dowolność, interpretowania według własnych poglądów partyjnych, a nie odniesienia do prawdy i zasad wynikających z prawa moralnego i godności człowieka. Te zmiany w życiu społecznym i państwowym są niebezpieczne, grożą niszczeniem człowieka w różnych wymiarach jego życia. W wielu przestrzeniach te straty będą nie do naprawienia, w życiu małżeństw, rodzin, edukacji, wychowaniu młodego pokolenia czy niszczeniu poczętych istnień ludzkich. W naszej Ojczyźnie trwa walka duchowa. Prośmy św. Stanisława o opamiętanie dla rządzących, o odwagę dla duszpasterzy i pasterzy Kościoła w Polsce, aby stawali mężnie w duchu Świętego Patrona w obronie rodziny, życia ludzkiego od poczęcia, prawa rodziców do wychowania młodego pokolenia w wierze, w obronie prymatu prawdy w życiu społecznym i szacunku wobec godziwego prawa. Św. Stanisław uczy, że trzeba nastawać w „porę i nie w porę”, i jak Jan Chrzciciel upominać, że nie można żyć niemoralnie, sprawować władzy niemoralnie, nie można stanowić prawa niemoralnego. Wstawiennictwo św. Stanisława przyniosło wiosnę duchową o odrodzenie. Również takiego zwycięstwa potrzebuje nasze pokolenie. Święty Stanisławie ratuj naszą Ojczyznę.

Pragniemy Cię, Panie Jezu przeprosić:

 • za brak szacunku do życia „od poczęcia do naturalnej śmierci”, za tych, którzy nie szanują wiary katolickiej i za tych, którym przeszkadza wiara katolicka;
 • za organizacje deprawujące dzieci i młodzież;
 • za zło panoszące się wokół nas i w naszej Ojczyźnie bo tzw. dobrzy milczą;
 • za brak miłości i jedności w naszych rodzinach, za brak wspólnej modlitwy, za konflikty prowadzące do rozpadu małżeństw;
 • za czas spędzany przed telewizorem i komputerem, czas, który moglibyśmy wykorzystać na modlitwę, medytację, czytanie Pisma Świętego, szczególnie teraz w Wielkim Poście;
 • za zazdrość, nienawiść, nieżyczliwość w stosunku do naszych bliźnich;
 • za rządzących państwami w krajach, gdzie toczą się wojny i giną niewinni ludzie;
 • za toczące się nieporozumienia w naszej Ojczyźnie.

W czasie Ostatniej Wieczerzy powiedziałeś Panie „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Jeśli będziecie zachowywać Moje przykazania, będziecie trwać w miłości Mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość Moja w was była, i aby radość wasza była pełna”.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu za Najświętszy Sakrament, dar Twojej miłości. Nikt nie ma większej miłości nad tego, który życie swoje oddaje za drugich. W Najświętszym Sakramencie dajesz się nam całkowicie. Miłość Twoja obejmuje wszystkich ludzi, także każdego z nas. Dlatego Ty, Panie masz prawo żądać od nas trwania w miłości. Nasz obowiązek wzajemnej miłości ma trwałe i niewzruszone uzasadnienie w Tobie Samym. Kochamy bliźnich naszych bo w nich Ciebie widzimy, bo Ty się z nimi utożsamiasz. Wielbimy Cię za to teraz i na wieki.

Dziękujemy za Twój Kościół Święty, dzisiejsze święto Katedry św. Piotra jest skupieniem się wokół Papieża. Ty, Panie wybrałeś Piotra Apostoła na pierwszego papieża. Wezwałeś by łódź i sieci porzucił, a teraz chwałą jaśnieje, trzymając klucze niebieskie. Jezu Chryste, Dobry Pasterzu natchnij łaską Twojego Ducha Świętego wszystkich biskupów Kościoła. Niech trwają w miłości Twojej i jedności z Papieżem, jako Twoim zastępcą na ziemi. Niech odważnie prowadzą do zbawienia razem z kapłanami i świeckimi Lud Boży im powierzony, za który nie wahałeś się podjąć Męki i ofiary krzyżowej, a obecnie żyjesz w chwale i królujesz na wieki wieków. Amen.

Panie Jezu, kończymy nasze trwanie przed Tobą, a zanim wstaniemy, aby podjąć próbę nowego życia, prosimy Cię o to:

 • aby miłość nasza nie szukała zaszczytów, nie czyniła źle, a przy tym była pokorna i uprzejma;
 • aby miłość nasza była cierpliwa, wolna od zazdrości;
 • aby miłość nasza panowała nad naszym egoizmem, była przebaczająca, nie unosiła się gniewem;
 • aby miłość nasza nie cieszyła się z niesprawiedliwości, równocześnie była nam siłą i mocą do zjednoczenia wszystkiego;
 • aby miłość nasza, która wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, dawała nam umiejętność i odwagę do przetrzymania wszystkiego.

Boże Ojcze, który wlewasz w serca nasze nadprzyrodzone skarby, spraw , aby nasza miłość względem Ciebie i względem  każdego człowieka była zawsze według Twojego upodobania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

                                  

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

NIEDZIELA – 25 II 2024
 7.15 + Helena FRANOSZ – greg.
 7.30  W intencji Mirosławy o zdrowie i potrzebne łaski.
 9.00 + Małgorzata SZATKOWSKA – int. od uczestników pogrzebu.
10.30 Dzięk.-błag. w intencji Agaty i Klary z okazji urodzin o Boże bł. i potrzebne łaski.
12.00 + Zbigniew KALISKI w 8 rocz. śm.
13.30 + Mieczysław w 20 rocz. śm., + Genowefa BŁYSZ oraz + Leokadia.
19.00 ++ Ewa i Stanisław.
PONIEDZIAŁEK – 26 II 2024
 7.00 + Helena FRANOSZ – greg.
18.00 Dzięk.-błag. w intencji Oskara z okazji 18 rocz. urodzin.
18.00 + Aleksandra Eliza NIEWIADOMSKA w 1 rocz. śm.
18.00 W intencji Cezarego o nawrócenie i uwolnienie od nałogu.
WTOREK – 27 II 2024
 7.00 + Helena FRANOSZ – greg.
18.00 + Krystyna Emila PALICHLEB w 1 rocz. śm.
18.00 O zgodę i pokój w naszej Ojczyźnie – int. od Wspólnoty Apostolatu Maryjnego
ŚRODA – 28 II 2024
7.00 + Helena FRANOSZ – greg.
18.00 + Jadwiga  KSOKOWSKA – greg.
18.00 We wszystkich intencjach zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w miesiącu lutym.
CZWARTEK – 29 II 2024
 7.00 + Jadwiga  KSOKOWSKA – greg.
18.00 + Helena FRANOSZ – greg.
18.00 Przez wstaw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego za małżeństwa i Rodziny, dzieci ochrzczone w lutym w naszej parafii, za małżeństwa przeżywające kryzysy i trudności o ratunek i Boże bł.
PIĄTEK – 1 II 2024
7.00 + Jadwiga  KSOKOWSKA – greg.
16.00 Za czcicieli NSPJ.
18.00 Dzięk.-błag. w intencji Rodziny BODZIACKICH z podziękowaniem i prośbą
o Boże bł. potrzebne łaski i dar zdrowia dla całej rodziny.
18.00 Helena FRANOSZ – greg.
SOBOTA –  2 II 2024
7.00  + Jadwiga  KSOKOWSKA – greg.
18.00 + Helena PAWLUS.
18.00 ++ Stanisław ZDANOWICZ i Jan SZULEJKO.

Ogłoszenia duszpasterskie

2 Niedziela Wielkiego Postu – 25.02.2024r.

 1. Dzisiaj zbiórka do puszek na cele dzieł pomocy „Ad Gentes”.
 2. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na Nabożeństwa Wielkopostne:
 • Droga Krzyżowa w piątek: dla dzieci o 16:30; dla dorosłych o 17:30; dla młodzieży o 19:00.
 • Gorzkie Żale w niedzielę o 18:15.
 1. Spotkanie Apostolatu Maryjnego we wtorek – rozpocznie się Mszą św. o 18:00.
 2. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorek na spotkanie modlitewne.
 3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o 17:45. Podczas Mszy św. zawierzamy Bogu nasze intencje polecane w tym miesiącu. Intencje składamy w skarbonie za ławkami.
 4. W ostatni czwartek miesiąca podczas Mszy św. wieczornej za wstawiennictwem św. Maksymiliana Marii Kolbego zawierzamy Bogu nasze rodziny i małżeństwa. Prośby w tych intencjach składamy do skarbony.
 5. Godzina Święta w czwartek od 21:00 w kościele.
 6. W tym tygodniu pierwszy piątek i sobota miesiąca:
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu – od piątku do soboty: rano od 6:30, wieczorem od 17:15.
 • W piątek Droga Krzyżowa i Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15:00 i Msza św. o 16:00
  za czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego.
 • Sobota jest wezwaniem do rozpoczęcia nabożeństw zadośćuczynienia. Po Mszy św. porannej prowadzona jest medytacja nad tajemnicą różańca.
 • Odwiedziny chorych w domach wg ustalonego planu.
 1. Zmiana Tajemnic Róż Żywego Różańca w przyszłą niedzielę na sumie o 10:30. Zapraszamy kwadrans przed sumą modlących się we wspólnotach Różańcowych i Margaretkach.
 2. Wielkopostne rekolekcje parafialne od V Niedzieli Wielkiego Postu. Wygłosi je Marek KRZYŻKOWSKI (redemptorysta) misjonarz ze Szczecinka. Temat: Bóg sam wystarczy.
 3. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże: Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Klary i św. Dominika.
 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz za troskę o czystość w kościele i wokół kościoła. Dziękujemy Państwu Wołczek za nasadzenie kwiatów w donicach na placu kościelnym.
 2. Bardzo prosimy o pomoc w przygotowaniu palm na Niedzielę Palmową. W tym celu potrzebne są gałązki bukszpanu. Prosimy o przynoszenie w tygodniu do zakrystii. Jeżeli jest kłopot z transportem, proszę zgłosić w zakrystii – zorganizujemy.
 3. Trwa Wielkanocna Akcja Caritas. Do nabycia są paschaliki wielkanocne. Ofiara za świecę 20 zł.
 4. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela (Wybrałem celibat i jestem szczęśliwy) i Gość Niedzielny (Brat profesor). Dla dzieci Mały Gość Niedzielny. W zakrystii nowy miesięcznik Różaniec.

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia, a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:

 1. + Stanisława SZULEJKO – l. 85.
 2. + Jerzy HENDRICH – l. 74.
 3. + Dariusz ORŁOWSKI – l. 61.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Witamy Cię, Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! Bądź uwielbiony, w Trójcy Świętej Jedyny, miłosierny Boże, niezgłębiony, niezmierzony, niepojęty. A zatapiając się w Tobie, umysł ich pojąć Cię nie może, więc powtarzają bez końca swe wieczne: Święty. Bądź wysławiony, miłosierny nasz Stwórco i Panie. Wszechmocny, a pełen litości, niepojęty. Miłować Ciebie to istnienia naszego zadanie, Śpiewając swój wieczysty hymn – Święty… Bądź błogosławiony, miłosierny Boże, Miłości wiekuista, Tyś ponad niebiosa, szafiry i firmamenty. Tak Cię wysławia rzesza duchów czysta, swoim wiecznym hymnem – trzykroć Święty.

Środą Popielcową rozpoczęliśmy kolejny w naszym życiu okres Wielkiego Postu, szczególny czas łaski, czas nawrócenia, podjęcia postanowień związanych z naszym nawróceniem i pokutą. Chcemy jak najlepiej przeżyć ten czas i przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Uznając chwałę Twego Najświętszego Imienia chcemy Je uczcić w tym Sakramencie Miłości. Ufamy Tobie i polegamy na Tobie, dlatego przyszliśmy do Ciebie Jezu, aby oddać Ci cześć i chwałę, aby trwać na modlitwie w Ogrodzie Getsemani, Twojej modlitwie do Ojca. Ty, Panie potrzebujesz również naszej obecności w tym ważnym momencie modlitwy do Ojca. Twoja modlitwa wpływa na nasze życie, na pełnienie woli Ojca w naszym życiu. Chcemy wejść w tę modlitwę, w niej być i trwać przy Twoim Sercu. Tak często gubimy się w gąszczu naszych myśli, spraw, potrzeb, że zapominamy o nasłuchiwaniu bicia Twojego Serca.

Pragniemy przepraszać Cię za nasze grzechy, grzechy naszych bliskich, za to, że w naszych domach mało czasu poświęcamy Tobie. Chcemy zadośćuczynić za te momenty życia, kiedy wątpiliśmy w Twoje zaufanie. Przebacz nam Jezu, że często szukamy siebie, a nie Ciebie. Ucz nas pokory wobec tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Daj nam serca wrażliwe na Twoje Słowo, otwórz je na to, co Ty, Panie  nam chcesz dać. Niech Twój Święty Duch ożywia nas, nasze serca, ożywia naszą modlitwę. Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko, Oblubienico Ducha Świętego, zamknij nas w swoim Niepokalanym Sercu i nie wypuszczaj z Niego na wieki. Kształtuj nasze serca i przemieniaj nasze myślenie.

Uczestnicząc w Godzinie Świętej odpowiadamy na prośbę i wyraźne żądania zawarte w objawieniu, jakiego doznała św. Małgorzata Maria Alacoque w Paray-le-Monial w 1674 roku. Skarżąc się na niewdzięczność, oziębłość i wzgardę ludzi za wielką miłość im okazaną, domagałeś się Panie Jezu, zadośćuczynienia i wynagrodzenia. Jako formy zadośćuczynienia wymieniłeś częstą Komunię świętą, szczególnie „w każdy pierwszy piątek miesiąca” oraz czuwanie nocne w każdy czwartek godzinę przed północą. Przez uczestnictwo w tej godzinie staramy się realizować istotę tych żądań. Staramy się obudzić w sobie miłość do Ciebie, nasz Zbawicielu, wyrażającą się w zadośćuczynieniu i wynagrodzeniu za swoje i cudze grzechy. Pragniemy dziękować Ci za wszystko co dla nas uczyniłeś i przeprosić za brak naszej miłości i słaba wiarę.

Niech nasza modlitwa będzie dialogiem – rozmową z Tobą, lecz Ty, Panie najpierw przemów do nas w sowim zbawczym słowie. Słowa Ewangelii według św. Łukasza (10, 30-37)Jezus, nawiązując do tego, rzekł: „Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkowo przechodził tą drogą pewien  kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem, potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. Kto z tych trzech okazał się według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie”.

 Panie Jezu, w tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie pokazujesz jak kochać drugiego człowieka. Z postawy Samarytanina wynika, że miłosierdzie jest koniecznością wyjścia do każdego zranionego człowieka, aby zaopatrzyć jego rany i pielęgnować go zarówno pod względem fizycznym jak i duchowym.  Idź, i ty czyń podobnie. Słowa te skierowane są również do każdego z nas. W dzisiejszych czasach cudza niedola, nieszczęście i krzywda nie zawsze budzą odruch współczucia i pragnienie przyjścia z pomocą. Serce współczesnego człowieka jest chore na brak miłosierdzia, a równocześnie współczesny świat woła o to miłosierdzie.

Ksiądz Michał Sopoćko, zafascynowany orędziem Bożego Miłosierdzia, jako gorliwy Apostoł Miłosierdzia pisał: Dziś w dobie panowania nienawiści rozlega się hasło, wielkie wołanie o miłość człowieka do człowieka. Postulował, aby ludzie w swoim życiu naśladowali Boga, w Jego największym relatywnym przymiocie – praktykowaniu miłosierdzia. Proponował on, aby każdy czyn miłosierny polecić Bogu na modlitwie: Mamy przede wszystkim pomodlić się do Tego, który jest pierwszym i głównym sprawcą naszej świętości, przed rozpoczęciem każdego dobrego czynu miłosierdzia. Mamy gorąco i usilnie się modlić, aby Bóg uczynki nasze doprowadził do pomyślnego końca. Po ukończeniu pracy odnośmy chwałę stąd płynącą do Boga i nie wynośmy się z dobrego jej wysiłku.  Jego zdaniem: Kult Miłosierdzia Bożego to odtworzenie w sobie rysów obrazu Jezusa Miłosiernego. Światu nie potrzeba filozofów, co świętych, którzy wśród nas byliby żywym obrazem Zbawiciela. Według niego prawdziwy kult Boga nie może istnieć bez praktyki miłosierdzia względem bliźnich. Ks. Sopoćko był spowiednikiem i kierownikiem duchowym św. Faustyny Kowalskiej. Doprowadził do namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego,  zabiegał o ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Dziękujemy Ci, Panie, że udzieliłeś temu kapłanowi wielkiego światła i przez niego przeprowadziłeś to dzieło, pomimo trudności i przeciwności.

Błagamy, aby Miłosierdzie Twoje ogarnęło tych wszystkich, którzy chodzą w ciemności. Będziemy powtarzać: „Błagamy Miłosierdzie Twoje”

 • za tych, którzy atakują prawo chroniące życie dziecka poczętego;
 • za rozpowszechniających pornografię, która kształtuje nieodpowiedzialne postawy wobec drugiego człowieka i jest przyczyną odrażających przestępstw kryminalnych;
 • za tych nauczycieli i wychowawców, którzy hołdują tzw. nowoczesnym prądom w wychowaniu młodzieży;
 • za wszystkich, którzy wpajają w serca i umysły treści sprzeczne z przykazaniami Bożymi;
 • za promujących ideologię wypaczającą tradycyjny model małżeństwa i rodziny;
 • za organizujących parady wolności, czarne marsze oraz biorących w nich udział;
 • za muzyków, twórców gier komputerowych, bajek dla dzieci z okultystycznym przesłaniem, wpływających negatywnie na psychikę dziecka;
 • za polityków i państwa, prowadzące bezwzględną politykę regulacji poczęć i eliminację płodów ludzkich ze względu na płeć oraz wady genetyczne.

Boże Ojcze nasz, uznajemy, że wszyscy zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, błagamy o przebaczenie i przepraszamy Cię: Będziemy powtarzać: Przepraszamy Cię, Boże Ojcze.

 • za to, że jesteśmy niewdzięczni za Chleb z Nieba, który nam zsyłasz na Życie wieczne;
 • za to, że jesteśmy niewdzięczni za chleb powszedni, którym nas karmisz, jednocześnie oskarżając Ciebie za głód na Ziemi;
 • za to, że mając wiele nie jesteśmy miłosierni wobec potrzebujących braci;
 • za to, że ciągle siebie sami uniewinniamy, a oskarżamy Ciebie lub innych ludzi o własne błędy i braki;
 • za to, że nie potrafimy przebaczać, a sami chcemy, żebyś nam przebaczył;
 • za to, że wystawiamy Ciebie na próbę przy każdej okazji;
 • za to, że nie pamiętamy o Tobie w godzinie życiowej próby i nie prosimy Ciebie o przyjście nam z pomocą, ale jesteśmy przekonani, że sami z siebie poradzimy sobie we wszystkim;
 • za to, że nie szukamy Twojego Słowa, a kiedy sam Je dajesz nam, to nie chcemy Go przyjąć i Go odrzucamy;
 • za to, że nie ufamy Twoim pouczeniom, a wybieramy ciągle po swojemu;
 • za to, że nie jesteś na pierwszym miejscu w naszym życiu;
 • za to, że oskarżamy Cię o zło i cierpienie całego świata;
 • za wszelkie nieczyste myśli i czyny;
 • za wszelkie grzechy płynące z nadużycia alkoholu;
 • za naszą oziębłość i pogardę względem Ciebie w tym wszystkim…

Przepraszamy Cię Ojcze nasz i błagamy o miłosierdzie dla nas i całego świata!

Panie Jezu, dzisiaj zapraszasz nas do skupienia się na relacji z Tobą. Kto chce być Twoim uczniem i iść za Tobą, ma zaprzeć się samego siebie, co dnia brać krzyż swój i Ciebie naśladować. Potrzebna jest koncentracja na tym co do nas mówisz, a potem podejmować wysiłki, aby czynić to, czego Ty, Panie chcesz. Jest to droga wyznaczająca kierunek naszego życia, aby idąc nią uczyć się, jak wbrew sobie. naśladować Ciebie. Według siostry Faustyny, zaparcie siebie to złączenie swojej woli z wolą Bożą. Panie Jezu, Ty pouczyłeś św. Faustynę o tym, aby nie opierała się na ludziach, lecz całkowicie zdała się na Twoją wolę. Wola Boża w życiu człowieka musi być na pierwszym miejscu, o czym Ty, Panie zaświadczyłeś w Ogrójcu.

Panie Jezu, Ty pragniesz miłosierdzia, a nie ofiary. Z miłością patrzysz na serce człowieka i cierpliwie zapraszasz do zmiany myślenia i postępowania. Trwamy w okresie Wielkiego Postu i mamy wiele okazji, aby coś zmienić, nawrócić się. Przynajmniej trzy razy dziennie odmówmy sobie jakiejś drobnej przyjemności, takiej jak jeszcze jeden papieros czy jakiś smakołyk, aby ujarzmić swego ducha i zapanować nad sobą z miłości do Pana. Każda z tych małych „śmierci” niech będzie próbą przygotowującą na ostateczną śmierć. Umieranie jest sztuką, zaś aby ją dobrze opanować, musimy umierać codziennie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie

1 Niedziela Wielkiego Postu – 18.02.2024r.

 1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca. Ofiary złożone na tacę zostaną przeznaczone na cele remontowe. O g. 10:30 Msza św. w intencji zmarłych i żyjących Ofiarodawców i Darczyńców.
 2. W okresie Wielkiego Postu zapraszam na Nabożeństwa Wielkopostne:
 • Droga Krzyżowa w piątek o 17:30;
 • Gorzkie Żale w niedzielę o 18:15.
 1. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorek na spotkanie modlitewne.
 2. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o 17:45.
 3. W czwartek rocznica objawienia się Pana Jezusa Miłosiernego Św. Faustynie dotyczącego powstania obrazu „Jezusa Miłosiernego”. Po Mszy św. o 18:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i zawierzenie Czcicieli Jezusa Miłosiernego oraz poświęcenie obrazów i dewocjonaliów zakupionych w ostatnim roku.
 4. Godzina Święta w czwartek od 21:00 w kościele.
 5. W sobotę o 11:00 katecheza dla dzieci z Niemiec przygotowujących się do I Komunii świętej.
 6. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na cele dzieł pomocy „Ad Gentes”.
 7. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże: Matki Bożej Ostrobramskiej i Matki Bożej Fatimskiej.
 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz za troskę o czystość w kościele i wokół kościoła.
 2. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela (Pokojowy negocjator Papieża) i Gość Niedzielny (Jezus, modlitwa i ty). Dla dzieci Mały Gość Niedzielny. W zakrystii miesięcznik Różaniec.
 3. Dekretem Księdza Biskupa z dniem 26 lutego ks. Kamil odchodzi z parafii ze względów zdrowotnych, udając się na urlop w celach leczniczych. Ks. Biskup skierował do naszej parafii ks. Tadeusza, którego witamy serdecznie w naszej wspólnocie.

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia, a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:

 1. + Kazimierz PAWCZYŃSKI – l. 77.
 2. + Teresa JĘDRZEJCZUK – l. 83.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

NIEDZIELA – 18 II 2024
 7.15 + Helena FRANOSZ – greg
 7.30 + Deoniza WANAGO w 10 rocz. śm.
 9.00 + Stanisław CZERNUSZKA  22 rocz. śm.
10.30 + Rozalia i Marcin DEREŃ, Czesława i Marian MĄSIOR
10.30 W intencji zmarłych i żyjących Ofiarodawców i Darczyńców, tych którzy składali, składają i składać będą ofiary na potrzeby naszego kościoła i parafii
12.00 Dzięk-błag w intencji Leszka FRYZOWSKIEGO z okazji 33 rocz. urodzin
13.30 Dzięk-błag w intencji Barbary i Stanisława o Boże bł. i potrzebne
łaski  dla synów
19.00 Dzięk-błag w intencji Wiktorii z okazji 20 rocz. urodzin
PONIEDZIAŁEK – 19 II 2024
 7.00 + Stefan TOMKO i zmarłych z rodziny TOMKO I WAC
18.00 + Helena FRANOSZ – greg
18.00 + Helena GZIK – int. od uczestników pogrzebu
18.00  
 
WTOREK – 20 II 2024
 7.00 + Helena FRANOSZ – greg
18.00 + Helena GZIK – int. od Róży św. Elżbiety
18.00 + Alicja DUDZIAK – int. od uczestników pogrzebu
18.00 + KATARZYNA w dniu pogrzebu oraz o łaski potrzebne do pogodzenia
się ze strata mamy dla dzieci
ŚRODA – 21 II 2024
7.00 + Helena FRANOSZ – greg
7.00 + Janina KOWALSKA
18.00 + Irena NOWACKA – int. od uczestników pogrzebu
18.00 + Irena KULIKOWSKA 6 rocz. śm.
CZWARTEK – 22 II 2024
 7.00 + Helena FRANOSZ – greg
 7.00 O zdrowie i Boże bł. dla córki Joanny
18.00 +  Józef  RYBICKI w 2 rocz. śm.
18.00 + Eugenia KRZYŻANOWSKA
PIĄTEK – 23 II 2024
7.00 + Helena FRANOSZ – greg
18.00 + Renata WOŹNICA – int. od uczestników pogrzebu
18.00 O Boże bł. i potrzebne łaski  dla córki Alicji
18.00  
SOBOTA –  24 II 2024
7.00  + Zdzisław RYBICKI 1 rocz. śm.
18.00 + Dariusz WERYK w 5 rocz. śm.
18.00  

Pozdrawiamy Cię Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie, pozdrawiamy Twoje Serce, które konało dla nas z miłości. Pozdrawiamy Panie Twój krzyż. Jezu, upadamy przed Twym Eucharystycznym Tronem, by oddać Ci należną cześć jako naszemu Bogu i Panu. Cześć Ci oddajemy Boże Miłości, Jezu prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Cześć oddajemy Panie nasz, który od wielu ludzi jesteś wzgardzony i nieznany. Cześć Ci oddajemy Boże utajony, którego bezbożni nie przestają znieważać bluźnierstwami. Cześć  Ci oddajemy Tobie, którego wielu chrześcijan zasmuca obojętnością. Cześć Ci oddajemy zer wszystkimi Aniołami i Świętymi i z tymi duszami, które już na tej ziemi płoną najgorętszą miłością.

Kochany Panie Jezu, z pokorą i miłością klękamy przed Tobą, wierzymy w tę prawdę której uczy nas kościół święty, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie w sposób rzeczywisty i prawdziwy.

Witamy Ciebie najdroższy miłosierny Panie Jezu, ukryty w białym kawału chleba. Przyszliśmy do Ciebie z wielką miłością i tęsknotą aby być razem z Tobą. Świadomi tego, że w Najświętszym Sakramencie odbierasz wiele zniewag, zapomnienia, wzgardy, świętokradztwa, pragniemy wynagrodzić Ci za wszelkie występki, dotykające Cię i obrażające Twój majestat. Dlatego w najgłębszej pokorze, klękamy wraz ze Świętymi, Matką Przenajświętszą oraz z Aniołami i Archaniołami i Patronami dnia Dzisiejszego. Pokornie prosimy, przyjdź Duchu Święty, oświeć nasze umysły, daj serca czułe, uzdolnij nas do tego abyśmy mogli przeżywać z umiłowanym Panem, tę bolesną godzinę w Ogrodzie Oliwnym.

Panie Jezu chcemy Cię pocieszać wpatrując się w Twoje boskie rany, począwszy od cierniowej korony aż do stóp. Zbliżamy si do Twojej Świętej głowy w sposób okrutnie pobitej, pragnąć ulżyć Ci w tym cierpieniu wyjmując cierń po cierniu. Chcemy wynagradzać Ci za oziębłość serc ludzkich, za pychę, zarozumiałość i przewrotność jakiej dopuszczają się w swoim życiu. Chcemy być dla Ciebie balsamem gojącym Twoje rany, chcemy ocierać Twoje zakrwawione i zniekształcone oblicze. Panie Jezu chcemy w tej godzinie towarzyszyć Tobie, chcemy dać Ci schronienie w naszych sercach, chcemy otoczyć to serce miłością wynagradzająca za nasze grzechy, naszych bliskich oraz grzechy całego świata, które nieustannie ranią Twoje boskie serce. O Jezu Boski Zbawicielu racz miłosiernie spojrzeć na twe dzieci, które przychodzą do Twych stóp aby wynagradzać brak wiary, miłości w naszych sercach, aby opłakiwać niewierności swoje i swoich braci.

NIEDZIELA – 11 II 2024
 7.15 + Helena FRANOSZ – greg
 7.30 Dzięk-błag w intencji Kornela z okazji 13 rocz. urodzin
 9.00 + Stanisław PIETROW
 9.00 Dzięk-błag w intencji Doroty o Boże bł. potrzebne łaski i dar zdrowia
10.30 + Cecylia NITECKA
10.30 W intencji chorych i wszystkich opiekujących się chorymi oraz w intencji pracowników naszego Słubickiego szpitala
12.00 Dzięk-błag w intencji Barbary i Bogdana w kolejną rocz. sak. małżeństwa
o Boże bł. i potrzebne łaski dla Jubilatów i ich dzieci
13.30 + Irena ZAPOROWSKA 1 rocz. śm.
19.00 + Andrzej DĄBROWSKI 2 rocz. śm.
PONIEDZIAŁEK – 12 II 2024
 7.00 + Helena FRANOSZ – greg
 7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 W intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia w podziękowaniu za łaskę powstania Kół Koronkowych za wszystkich członków ich rodziny i zmarłych z rodzin z prośbą
o Boże bł. i wytrwałość oraz o nowe osoby do szerzenia Bożego Miłosierdzia
WTOREK – 13 II 2024
 7.00 + Helena FRANOSZ – greg
 7.00 W intencji przebłagalnej i wynagradzającej za grzechy
18.00 + Gertruda LANUSCHNY oraz Rudolf, Irena, Mariola
ŚRODA – 14 II 2024
7.00 + Helena FRANOSZ – greg
9.00 W intencji o łaskę nawrócenia za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Rity
16.30 Dzięk-błag w intencji Janka z okazji 13 rocz. urodzin
18.00  + Stanisława i Franciszek RATAJCZYK
20.00  + Rodziców: Bronisława i Walenty oraz teściowa Genowefa
CZWARTEK – 15 II 2024
 7.00 + Helena FRANOSZ – greg
18.00 +  za dusze kapłanów i osób zakonnych w czyśćcu cierpiące
18.00 Dzięk-błag w intencji Arkadiusza z okazji urodzin
20.30 Dziękczynna za dar Godziny Świętej z prośba o Boże bł. i dary Ducha Świętego dla wszystkich uczestników czuwania przez wstawiennictwo Matki Bożej z Lourdes
PIĄTEK – 16 II 2024
7.00  W intencji zdanego egzaminu
7.00 + Helena FRANOSZ – greg
18.00 W int. Radia Maryja, dzieł przy nim powstałych, za Rodzinę Radia Maryja
w naszej parafii
18.00 W intencji przebłagalnej o zaprzestanie działalności lokalu bluźnierczego
i nawrócenie ludzi którzy przyczynili się do jego powstania
18.00 We wszystkich intencjach zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II i małżeństwa i Rodziny.
SOBOTA –  17 II 2024
7.00  + Helena FRANOSZ – greg
18.00 + Maria i Janusz WITKOWSCY w 6 rocz. śm.
18.00 + Stanisława KOWALEWSKA 7 rocz. śm. Jadwiga ROŚLEWSKA
w 3 rocz. śm.

Ogłoszenia duszpasterskie

6 Niedziela zwykła – 11.02.2024r.

 1. Dzisiaj – Światowy Dzień Choregozbiórka do puszek na potrzeby hospicjów.
 2. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorek na spotkanie modlitewne.
 3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o 17:45.
 4. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Msze św. z posypaniem głów popiołem:
 • kościół parafialny: o 7:00; 9:00; 16:30; 18:00 i 20:00.
 • kościoły filialne: Grzybowa o 17:00; Drzecin o 17:00; Lisów o 18:00.

Ofiary składane na tace w tym dniu przeznaczone są na Dom Księży Emerytów.

Przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na pomoc Ukrainie.

 1. W Środę Popielcową zachowujemy post ścisły (jeden posiłek do syta, dwa mniejsze) – obowiązuje wszystkich w przedziale wieku 18 – 60 lat.
 2. Godzina Święta w czwartek od 21:00 w kościele, adorację poprzedzi Msza św. o 20:30.
 3. W piątek 16-ty dzień miesiąca. O 18:00 Msza św. z nauką i przesłaniem papieskim. Po Mszy św. nabożeństwo z Janem Pawłem II.
 4. W okresie Wielkiego Postu zapraszam na Nabożeństwa Wielkopostne:
 • Droga Krzyżowa w piątek o 17:30;
 • Gorzkie Żale w niedzielę o 18:15.
 1. Za tydzień III Niedziela miesiąca. Ofiary złożone na tacę zostaną przeznaczone na cele remontowe. O 10:30 Msza św. w intencji zmarłych i żyjących Ofiarodawców i Darczyńców. Ostatnio zebraliśmy kwotę 5.800 zł. Bóg zapłać!
 2. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże: Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy Ducha Świętego.
 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz za troskę o czystość w kościele i wokół kościoła.
 2. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela (Miłość jest podstawowym lekiem) i Gość Niedzielny (Popiół wskaże drogę). Dla dzieci Mały Gość Niedzielny. W zakrystii miesięcznik Różaniec.

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia, a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:

 1. + Bronisława ZELIK – l. 93.
 2. + Aniela GRZEŚKOWIAK – l. 60.
 3. + Walenty ŚWIERCZYŃSKI – l. 71.
 4. + Melania LINKE – l. 87.
 5. + Jerzy WRÓBLEWSKI – l. 65.
 6. + Karol HABIREK – l. 80.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…