Ogłoszenia duszpasterskie

I Niedziela Adwentu – 27.11.2022r.

 1. Dzisiaj I Niedziela Adwentu, błogosławieństwo opłatków na każdej Mszy św., ofiary składane za opłatki są przeznaczone na utrzymanie naszego kościoła.
 2. Gościmy w naszej parafii o. Sebastiana Misjonarza, który głosi kazania i rozprowadza kalendarze misyjne na rok 2023.
 3. Od poniedziałku do piątku na g. 18.00 zapraszamy dzieci, młodzież i starszych z lampionami na RORATY.
 4. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorek na spotkanie modlitewne.
 5. W środę święto św. Andrzeja Apostoła. Dzień imienin Proboszcza. Zapraszamy na Mszę św. o g. 18.00. Po Eucharystii będzie okazja do złożenia życzeń Solenizantowi. Dziękujemy za zamawiane Msze św. w Jego intencji.
 6. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną.

Podczas Mszy św. zawierzamy Bogu nasze intencje polecane w tym miesiącu. Intencje składamy w skarbonie za ławkami.

 1. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu – od czwartku do soboty rano od g. 6.30, wieczorem od g. 17.15.
 • Spotkanie Przyjaciół Paradyża w czwartek po Mszy św. wieczornej.
 • Godzina Święta w czwartek od g. 21.00 w kościele.
 • W piątek Droga Krzyżowa i Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15.00 i Msza św. o 16.00 za czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego.
 • Sobota jest wezwaniem do rozpoczęcia nabożeństw zadośćuczynienia. Po Mszy św. porannej prowadzona jest medytacja nad tajemnicą różańca.
 • Odwiedziny chorych w domach wg ustalonego planu.
 1. Zmiana Tajemnic Róż Żywego Różańca w przyszłą niedzielę na sumie o g. 10.30.

Zapraszamy kwadrans przed sumą modlących się we wspólnotach Różańcowych i Margaretkach.

 1. Za tydzień zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi katolickiemu na Wschodzie.
 2. Przy wyjściu z kościoła rozprowadzane są świece wigilijnego dzieła pomocy. Małe 10 zł, duże 20 zł.
 3. Rozpoczynają się przygotowania do Sakramentu Bierzmowania dorosłych (tych, którzy ukończyli 21 rok życia). Pierwsze spotkanie 8 grudnia o g. 18.00 w parafii w Kowalowie.
 4. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże:

Matki Bożej Wniebowziętej, Cudownego Medalika i Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz
  za troskę o czystość w kościele i wokół świątyni.
 2. Biblioteka parafialna czynna w każdą środę od 16.00 do 18.00.
 3. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela i Gość Niedzielny. W zakrystii grudniowy miesięcznik Różaniec.

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia,
a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!

STANOWISKO
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

 

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W  konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka.

Medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje także swoją przyczynę w  nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w takich encyklikach, jak Redemptor hominis czy Veritatis splendor, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co  nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

W tej sytuacji uczciwe szukanie prawdy i dawanie jej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Spojrzenie na działania Jana Pawła II powinno uwzględniać kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, a także uwarunkowania, w jakich on żył. Były one naznaczone przede wszystkim następstwami rewolucji kulturowej 1968 roku, odrzucającej obiektywne kryteria moralności i osobowej odpowiedzialności. Powszechnie głoszono, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich Zachodu, że wszystko ma tę samą wartość i że, w konsekwencji, nie istnieje odtąd żadna różnica między dobrem i złem, prawdą i fałszem, pięknem i brzydotą. Obecnie pojawiają się nowe ideologie, które są spuścizną rewolucji 1968 roku. Podważają one chrześcijańską antropologię, której podstawową prawdą jest stworzenie człowieka przez Boga, jako kobietę i mężczyznę, na Jego obraz i podobieństwo. W sposób oczywisty walka z chrześcijańską wizją człowieka łączy się z próbami podważania wielkiego autorytetu, jakim na całym świecie cieszy się św. Jan Paweł II, który z ogromną mocą głosił tę wizję na wszystkich współczesnych mu areopagach.

Starając się zrozumieć podejście Jana Pawła II do problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich, pragniemy pokazać konsekwentnie podejmowane przez niego działania.

 1. Już w początkach pontyfikatu w wprowadzonym przez Jana Pawła II w 1983 roku nowym „Kodeksie Prawa Kanonicznego” jednoznacznie zobligowano przełożonych kościelnych do karania sprawiedliwą karą członków kleru, będących sprawcami wykorzystania seksualnego małoletnich, nie wyłączając wydalenia ich ze stanu duchownego.

W 1992 roku Jan Paweł II ogłosił „Katechizm Kościoła Katolickiego”, który w artykule 2389 stwierdza, że „nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece” są grzechem, będącym „jednocześnie gorszącym zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej”.

 1. Prawdopodobnie pierwszy poważny sygnał o przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych na szkodę osób małoletnich dotarł do Jana Pawła II z Kościoła w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego w Waszyngtonie. Była to analiza dotycząca nieskuteczności dotychczasowych działań Kościoła w USA wobec sprawców wspomnianych przestępstw. O rzeczywistej skali tego zjawiska nie miano jednak wtedy pełnego wyobrażenia.
 2. Podczas wizyty ad limina episkopatu USA w 1993 roku Jan Paweł II zauważył, że biskupi nie byli jednomyślni w stosowaniu prawa karnego w odniesieniu do przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Dominowała tendencja do minimalizowania znaczenia prawa karnego w życiu wspólnoty kościelnej, a istniejące narzędzia prawne często nie były stosowane. Nie uświadamiano sobie również tego, jak głębokie i szkodliwe dla psychiki ofiar mogą być skutki tych przestępstw. W tym samym bowiem czasie w skali światowej rosły w siłę ruchy domagające się legalizacji pedofilii.

Po tej wizycie w liście do biskupów amerykańskich Jan Paweł II napisał: „kanoniczne kary, które są przewidziane za niektóre przestępstwa i wyrażają społeczną dezaprobatę wobec zła, są w pełni uzasadnione. Pomagają one zachować wyraźne rozróżnienie między dobrem a złem, przyczyniają się do moralnego zachowania, a także tworzą właściwą świadomość wagi popełnionego zła”.

W drugiej części tego listu Jan Paweł II przestrzegał przed traktowaniem zła moralnego jako okazji do sensacji. „Zło rzeczywiście może być sensacyjne, ale sensacyjność wokół niego jest zawsze niebezpieczna dla moralności” – pisał. Możliwe, że ten sposób myślenia Papieża był pewną konsekwencją wynikającą z jego polskich bolesnych doświadczeń, gdy pod rządami komunistów mass media były niejako urzędowo wrogie wobec Kościoła i częstokroć pojawiające się w niej informacje były po prostu kłamstwami i oszczerstwami. Postawa nieufności i niedowierzania wobec pojawiających się zarzutów dotyczących duchownych była zatem w dużej mierze uzasadniona, tym bardziej że w systemie komunistycznym były one często sposobem dyskredytowania pozycji i działania Kościoła oraz okazją do werbowania współpracowników spośród duchowieństwa.

 1. Wydaje się, że w okresie od połowy lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skandal wykorzystania seksualnego rysował się dla Jana Pawła II głównie jako problem Kościoła w Stanach Zjednoczonych i w krajach anglosaskich. Dlatego w 1994 roku wydał on indult dla Kościoła w USA, którego celem było zapewnienie większej ochrony dzieci i młodzieży poprzez uzgodnienie przepisów kościelnych z prawem amerykańskim. Dokument ten podniósł wiek ochrony osób małoletnich z 16 do 18 lat i wydłużył okres przedawnienia przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich do 10 lat od ukończenia 18. roku życia przez osobę skrzywdzoną. Dwa lata później, w 1996 roku, Papież wydał podobny indult dla Kościoła w Irlandii, skąd również zaczęły napływać informacje o przestępstwach seksualnych popełnionych przez duchownych.

Świadomość Papieża dotycząca skali i skutków tych przestępstw wzrastała zatem wraz z upływem lat. Stawało się dla niego coraz bardziej jasne, że biskupi i wyżsi przełożeni zakonni nie podejmowali adekwatnych i przewidzianych prawem działań oraz że nie radzili sobie z ich stosowaniem.

 1. Dlatego, pomimo posoborowych tendencji decentralizacyjnych, w 2001 roku Jan Paweł II wydał dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła. Dziecko zostało w nim ukazane jako jeden z największych skarbów, który za wszelką cenę należy chronić. Krzywda wyrządzona dziecku w sferze seksualnej została uznana za jedno z najcięższych przestępstw kościelnych i zrównana z profanacją Najświętszego Sakramentu czy złamaniem tajemnicy spowiedzi. Aby uniknąć bagatelizowania tych przestępstw w ramach Kościołów lokalnych, Papież na mocy tego dokumentu ustanowił jurysdykcję Stolicy Apostolskiej nad wszystkimi przypadkami wykorzystania seksualnego małoletnich od momentu uprawdopodobnienia się przestępstwa i nakazał jego zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd postępowania karne prowadzone w tych sprawach zostały zarezerwowane Stolicy Apostolskiej i po dzień dzisiejszy pozostają pod jej ścisłą kontrolą. Decyzja ta pokazała, że Jan Paweł II zdał sobie sprawę ze skali i globalnego charakteru kryzysu spowodowanego wykorzystaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Ta zmiana w stosowaniu i egzekwowaniu prawa była prawdziwie bezprecedensowa. Z perspektywy czasu widać, że okazała się ona punktem przełomowym w walce Kościoła z przestępstwami seksualnymi we własnych szeregach. W ślad za tymi decyzjami Jana Pawła II Stolica Apostolska zobowiązała wszystkie Episkopaty do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach, przy równoczesnym respektowaniu prawa świeckiego.
 2. Przejawem wzrastającej świadomości Papieża było jego przemówienie do kardynałów amerykańskich w kwietniu 2002 roku podczas spotkania, które było bezpośrednim następstwem fali ujawnień przestępstw wobec dzieci i małoletnich dokonanych przez osoby duchowne, sprowokowanej przez serię artykułów zamieszczonych w dzienniku „Boston Globe”. Dokonując diagnozy kryzysu, Jan Paweł II wskazał na ból osób zranionych przestępstwem. Ofiary nadużyć oraz ich rodziny zapewnił o „swojej głębokiej solidarności i trosce”. Zaznaczył przy tym, że zmierzenie się z tymi bolesnymi skutkami musi odmienić Kościół i uczynić go bardziej świętym. Podkreślił też, że kto krzywdzi młodych, jest tej świętości zaprzeczeniem i że „w kapłaństwie i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby małoletnich”. Za istotną część problemu uznał też fakt, że „wielu czuje się zranionych sposobem podejścia hierarchów do tych przestępstw” oraz ich „decyzjami, które w skutkach okazały się błędne”. Podana przez Papieża diagnoza kryzysu jest zatem jasna, a kierunek działań, które mają uzdrowić sytuację – jednoznaczny.
 3. Z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej kryzysu wyłania się obraz Pasterza, który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim zmierzyć, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Papież doszedł do wniosku, że tylko „Kościół, stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją” może również pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pladze przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowe odpowiedzi nie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku Papież podjął decydujący krok i zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą uruchomił proces oczyszczania Kościoła, kontynuowany przez jego następców: papieży Benedykta XVI i Franciszka.

Usiłując dzisiaj zrozumieć ówczesną sytuację, trzeba też uwzględnić dominującą wtedy także w Kościele mentalność dyskrecji. Jeśli więc nawet podejmowano jakieś działania, to jednocześnie panował lęk i opór przed ich transparentnym komunikowaniem.

Ponadto lektura raportu Stolicy Apostolskiej dotyczącego byłego kard. Theodora McCarricka każe stawiać pytania o to, w jakim stopniu Jan Paweł II był rzetelnie informowany przez powołane do tego organy, a w jakim stopniu pewne decyzje były podejmowane bez jego wiedzy na innych szczeblach władzy, zgodnie z kompetencjami. W każdym razie raport nt. McCarrica nie pokazuje jakiegokolwiek „tuszowania” czy „zamiatania pod dywan” przez Jana Pawła II przestępstw seksualnych, których dopuścili się duchowni.

Próba zrozumienia postawy i działań świętego Jana Pawła II może być dla nas szansą na uświadomienie sobie, że działanie Boże przechodzi przez zwykłe – uwarunkowane kontekstem dziejowym i osobistą historią – człowieczeństwo. Jest także dla nas drogą do głębszego zrozumienia świętości, która polega na heroicznym przeżywaniu wiary, nadziei i miłości. Papież wielką wrażliwością otaczał każdego człowieka, o czym świadczy jego życie i nauczanie. Ogłoszenie przez Kościół świętości człowieka nie jest stwierdzeniem jego bezgrzeszności, a tym bardziej bezbłędności, lecz uznaniem świadectwa jego więzi z Chrystusem, mimo i na przekór ludzkim ograniczeniom i uwarunkowaniom.

Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy  rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w „stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze.

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku

Informacja o rozpoczęciu przygotowań do Sakramentu Bierzmowania dla dorosłych.

Rozpoczyna się kolejna edycja przygotowań do Sakramentu Bierzmowania kandydatów będących w sytuacjach nadzwyczajnych (tzn. tych, którzy ukończyli 21 rok życia).

Pierwsze takie spotkanie (organizacyjne) odbędzie się  8 grudnia 2022 r. (czwartek) w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kowalowie.

Spotkanie rozpocznie się w kościele o godzinie 18.oo. Po rozpoczęciu spotkania w kościele, dalszy ciąg spotkania na plebanii.

Gdyby ktoś z uczestników chciał uczestniczyć we Mszy św., to zapraszam na godzinę 17.oo.

Ks. Andrzej Gwóźdź
Vice-Dziekan Dekanatu Rzepin

Ogłoszenia duszpasterskie

XXXIV Niedziela Zwykła – 20.11.2022r.

 

 1. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku liturgicznego. Święto Patronalne Zielonogórsko – Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na rzecz Seminarium.
 2. Spotkanie kandydatów z kl. VIII przygotowujących się do Bierzmowania z grupy ks. Marcina, dzisiaj po Mszy św. o g. 13.30.
 3. Nabożeństwa wspominkowe za zmarłych pół godziny przed Mszą św. wieczorną
  wg podziału na ulice. Bóg zapłać za składane ofiary wypominkowe.
 4. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorek na spotkanie modlitewne.
 5. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną.
 6. W ostatni czwartek miesiąca zawierzamy Bogu nasze rodziny i małżeństwa. Podczas Mszy św.
  za wstawiennictwem św. Maksymiliana Marii Kolbego prosimy za małżeństwa i rodziny przeżywające trudności i kryzysy. Prośby w tych intencjach składamy w skarbonie św. Maksymiliana.
 7. Godzina Święta w czwartek od 21.00 w kościele.
 8. Fundacja Edueko i Katolickie Centrum Studenckie zapraszają na warsztaty dla mam i córek, które odbędą się 26 lub 27 listopada (wybrać pasujący dzień). W piątek o 18.15 Msza św. w intencji Fundacji.
 9. Spotkanie Apostolatu Maryjnego za tydzień po Mszy św. o 13.30 w Domu Parafialnym.
 10. Za tydzień wspomnienie Matki Bożej w znaku Cudownego Medalika. Odpust w kaplicy na
  oś. Grzybowym
  rozpoczniemy różańcem o 15.30, Msza św. o 16.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy ku czci Matki Bożej. Wspólnota Przyjaciół Paradyża organizuj pieszą pielgrzymkę powołaniową
  do kaplicy Cudownego Medalika na osiedlu Grzybowym. Bliższe informacje u lidera wspólnoty.
 11. Za tydzień pierwsza niedziela adwentu, błogosławieństwo adwentowych wieńców na Msze św.
  o g. 10.30. Błogosławieństwo opłatków na każdej Mszy św., ofiary składane za opłatki są przeznaczone na utrzymanie naszego kościoła.
 12. Za tydzień w naszej parafii będziemy gościć Misjonarzy Oblatów, którzy będą głosili kazania
  i rozprowadzali kalendarze misyjne na rok 2023.
 13. Za tydzień poświęcenie książeczek dla dzieci komunijnych. Po Mszy św. spotkanie rodziców.
 14. W bieżącym roku przypada 90. rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie, jednej z najokrutniejszych zbrodni dokonanych przez reżim sowiecki, której kulminacja przypadła na lata 1932-1933.  Ludobójstwo dokonane przez Rosję pochłonęło – od 3 do 10 mln ofiar, w tym również Polaków. W przyszłą niedzielę pragniemy modlić się w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie oraz w intencji wszystkich ofiar tamtej zbrodni.
 15. Przy wyjściu z kościoła rozprowadzane są świece wigilijnego dzieła pomocy. Małe 10 zł, duże 20 zł.
 16. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże:

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Klary i św. Dominika.

 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz
  za troskę o czystość w kościele i wokół świątyni.
 2. Biblioteka parafialna czynna w każdą środę od 16.00 do 18.00.
 3. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela i Gość Niedzielny.

 

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia,
a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!

Ogłoszenia duszpasterskie
XXXIII Niedziela Zwykła – 13.11.2022r.

 

 1. Nabożeństwa wspominkowe za zmarłych pół godziny przed Mszą św. wieczorną wg podziału na ulice. Grafik podziału na poszczególne dni jest umieszczony w gablocie i na stronie internetowej. Bóg zapłać za składane ofiary wypominkowe.
 2. Dzisiaj zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 3. Przymiarka alb komunijnych dzisiaj w Domu Parafialnym. Dla dziewcząt o g. 13.00, dla chłopców o g. 13.40.
 4. Spotkanie kandydatów z kl. VII przygotowujących się do Bierzmowania z grupy ks. Marka, dzisiaj po Mszy św. o g. 13.30.
 5. W poniedziałek po Mszy św. o g. 18.00 zmiana tajemnic Nowennowych Kół Koronkowych z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po modlitwach spotkanie Grupy Bożego Miłosierdzia w Domu Parafialnym.
 6. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorek na spotkanie i modlitwę uwielbienia.
 7. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną.
 8. Spotkanie Bractwa Szkaplerza Św. Michała Archanioła w czwartek o 18.00. Po Mszy św. w Domu Parafialnym zapraszamy do włączenia się w Wielką Nowennę do Aniołów Stróżów dzieci i młodzieży.
 9. Godzina Święta w czwartek od 21.00 w kościele, adorację poprzedzi Msza św. o 20.30.
 10. W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata ostatnia niedziela roku liturgicznego. Jest to Święto Patronalne Zielonogórsko – Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Taca przeznaczona na Seminarium Duchowne w Gorzowie Wlkp.
 11. Spotkanie kandydatów z kl. VIII przygotowujących się do Bierzmowania z grupy ks. Marcina, w przyszłą niedzielę po Mszy św. o g. 13.30.
 12. Organizujemy Kurs przedmałżeński, który potrwa 6 dni. Nauki będą głoszone 18-19-20 listopada oraz 25-26-27 listopada 2022r. Zapisy drogą elektroniczną: mkrecha@wp.pl.
 13. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże:
  Matki Bożej Ostrobramskiej i Matki Bożej Fatimskiej.
 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz za troskę o czystość w kościele i wokół świątyni. Jest jeszcze dużo wolnych intencji w tygodniu o g. 7.00. Zapraszamy do zakrystii.
 2. Biblioteka parafialna czynna w każdą środę od 16.00 do 18.00.
 3. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela i Gość Niedzielny.

 

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia, a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!

WYPOMINKI

Za zmarłych polecanych w wypominkach modlimy się w następujący sposób:

w tygodniu 17.30, w niedzielę 18.30

 

DNI LISTOPADA ULICE
3, 11, 19 ul. Staszica, Boh. Warszawy, Kanałowa

ul. Krasińskiego, Jedności Rob.

ul. Mieszka I, Wałowa, Jagiełły

Frankfurtu, Niemcy

4, 12, 21 ul. Kwiatowa, Liliowa, Rysia, Piska, Lisia

ul. Borówkowa, Bratkowa, Klonowa

ul. Drzymały, ul. Nadodrzańska, Krucza

ul. Reja, Nocznickiego, oś. WIMAR

5, 14, 22 ul. Piłsudskiego, ul. Szamarzewskiego, Paderewskiego,  Nowy Lubusz, Podchorążych,
ul. Konstytucji, Seelowska, ul. Mickiewiczaz poza parafii
7, 15, 23 ul. Kopernika,
8, 16, 24 ul. Wojska Polskiego,
9, 17, 25 Pl. Przyjaźni, Pl. Wolności, Pl. Bohaterów

ul. Wawrzyniaka, 1-go Maja, Sokola

10, 18, 26 ul. Chopina, B. Chrobrego, Witosa, Pławidło,

oś. Świerkowe os. Słowiańskie,

ul. Jagiellończyka, Żwirki i Wigury, Ogrodowa

6, 13, 20 karty  nieoznaczone

 

Ogłoszenia duszpasterskie

XXXII Niedziela Zwykła – 06.11.2022r.

 

 1. Dzisiaj zmiana Tajemnic Róż Żywego Różańca na sumie o g. 10.30.
 2. Nabożeństwa wspominkowe za zmarłych pół godziny przed Mszą św. wieczorną wg podziału na ulice. Grafik podziału na poszczególne dni jest umieszczony w gablocie i na stronie internetowej. Bóg zapłać za składane ofiary wypominkowe.
 3. Nauki przed chrztem w poniedziałek o g.19.00 w kościele.
 4. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorek na spotkanie i modlitwę uwielbienia.
 5. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną.
 6. Wspólnotowe śpiewanie pieśni patriotycznych w VII edycji „Zaśpiewajmy Niepodległej” w środę o g. 18.45 w sali Domu Parafialnego.
 7. Godzina Święta w czwartek od 21.00 w kościele.
 8. W piątek 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. w intencji Ojczyny z udziałem lokalnych władz i pocztów sztandarowych o g. 10.30. Po Eucharystii cześć patriotyczna, apel pamięci i złożenie kwiatów. Informacje o popołudniowych obchodach uroczystości w mieście na plakatach.
 9. W piątek dzień imienin ks. Marcina. Zapraszamy na Mszę św. o g. 18.00. Po Eucharystii będzie okazja do złożenia życzeń Solenizantowi. Dziękujemy za zamawiane Msze św. w Jego intencji.
 10. W piątek Biskup Diecezjalny udziela dyspensy, na terenie całej diecezji, od zachowania czwartego Przykazania Kościelnego, nakazującego wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęca jednocześnie do podjęcia innych form pokuty, zwłaszcza uczynków miłości i pobożności.
 11. Kancelaria parafialna nieczynna w piątek.
 12. Niepodległościowy koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej „Polska klasyczna, Polska romantyczna” w Auli Collegium Polonicum w sobotę o g. 18.00. Bilety wstępu w cenie 30 zł można nabyć w kasie biletowej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.
 13. Przymiarka alb komunijnych w Domu Parafialnym w przyszłą niedzielę.
  Dla dziewcząt o g. 13.00, dla chłopców o g. 13.40.
 14. Spotkanie kandydatów z kl. VII przygotowujących się do Bierzmowania z grupy Marka, w przyszłą niedzielę po Mszy św. o g. 13.30.
 15. Za tydzień zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 16. Organizujemy Kurs przedmałżeński, który potrwa 6 dni. Nauki będą głoszone 18-19-20 listopada oraz 25-26-27 listopada 2022r. Zapisy drogą elektroniczną: mkrecha@wp.pl.
 17. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże: Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy Ducha Świętego.
 18. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz za troskę o czystość w kościele i wokół świątyni.
 19. Biblioteka parafialna czynna w każdą środę od 16.00 do 18.00.
 20. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela i Gość Niedzielny. W zakrystii miesięcznik Różaniec.

 

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia, a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!