19 października 2023 r.

Witamy Cię Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Pragniemy ten wieczór czwartkowy przeżyć w Twojej wyjątkowej obecności, tuż przy Twoim Sercu. Dlatego przychodzimy do Wieczernika, którym jest ta świątynia. Ten Wieczernik, podobnie jak tamten sprzed dwóch tysięcy lat jest Wieczernikiem Miłości. Tutaj obmywasz nas swoim słowem i sakramentalnym przebaczeniem i karmisz nas sobą. Ty jesteś Mistrzem przebaczenia i uczysz nas przebaczać, abyśmy byli wolni.

Przychodzimy, aby przeżyć z Tobą tę godzinę, aby dziękować Tobie za Objawienie nam Ojca, za przekazanie nam Jego nauki. Dziękować za Twoje zatroskanie o nas, o to, byśmy byli z Ojcem w jedności, jak Ty z Nim jedno jesteś, by On mógł dać nam życie wieczne. Przychodzimy aby dziękować za działanie Ducha Świętego, dzięki któremu doświadczamy Twojej obecności. Przychodzimy wraz z Maryją, Matką Najświętszą, Twoją i naszą Matką, którą dałeś nam z Krzyża. Ona z boleścią serca pożegnała się z Tobą, gdy wychodziłeś modlić się na górę Oliwną. Całą noc z czwartku na piątek była zatopiona w modlitwie do Ojca Niebieskiego, który wybrał Ją na Matkę Syna Swojego i jako służebnica Pańska zgodziła się z Wolą Ojca i oddała Ciebie na Ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Ale jako  Matka bardzo cierpiała, w duszy widziała Twoją walkę wewnętrzną, lęk, krwawy pot spływający na ziemię oraz pojmanego tam w Ogrójcu, a następnie okrutną mękę. Panie Jezu, w tej Godzinie pragniemy uczcić Ciebie, utajonego w Najświętszym Sakramencie i oddać cześć Twojej Matce.

Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Chociażbym chodził ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ty, który jesteś Pasterzem, Odwiecznym Pasterzem, Dobrym Pasterzem, Pasterzem wszystkich powołań ludzkich i wszystkich dróg człowieczych. Ty, który szukasz tych, którzy poginęli… Ty, który przyprowadzasz z powrotem do owczarni tych, którzy zbłądzili… Ty, który opatrujesz rany tych, którzy odnieśli rany i troszczysz się o tych, którzy są słabi i chorzy. Nie pozwól, żeby człowiek się zatracił na błędnej drodze, w ślepych zaułkach troszcząc się jedynie o siebie, o własne możliwości i zdobycze. O Jezu, spraw by nasza modlitwa zrodziła się z Ducha prawdy i stała się owocna poprzez miłość. Spójrz na to, co przed nami, co przeszłe i przyszłe. Wejrzyj na pragnienia naszych serc. Ty, który jesteś Panem historii i Panem serc ludzkich, bądź z nami!

Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. (Ps 139, 1-2) Ty, Panie znasz każdego z nas po imieniu i mówisz: Chociaż znam cię do głębi i nic się nie ukryje przed moim wzrokiem, nie potrzebujesz się Mnie lękać. Moja czuła miłość cię osłania. Rozumiem cię, moje dziecko, nieskończenie lepiej niż ty samo siebie. Znam cierpienia twojej duszy i twoją tęsknotę za bezwarunkową miłością. Znam rany, które ci zadano. One sprawiają, że wzrok twojej duszy bywa jakby przysłonięty; nie jesteś zdolny popatrzeć na Mnie prostym spojrzeniem dziecka. Przez twe zalęknienie jeszcze bardziej wzruszasz głębiny mego Serca, które pragnie otulić cię swoim miłosierdziem. Znam twoje zwyczaje: dobre, szlachetne, ale i te, których się wstydzisz. Ja nie wstydzę się ciebie, kocham cię takim, jaki jesteś. Czynię wysiłek, aby ci pomóc porzucić to, co cię upokarza. Nie szukaj cudzej uwagi. Ciesz się moją obecnością w Eucharystii. Ciesz się miłością, która ani na chwilę nie ustaje, lecz jest pełna żaru wobec ciebie.

Nasz modlitwa ma być dialogiem – rozmową z Tobą, dlatego najpierw Ty, Panie przemów do nas w swoim zbawczym słowie. Słowa Ewangelii według św. Łukasza  (11, 47-54) Panie Jezu, Ty pragniesz abyśmy uporządkowali nasze życie, przemyśleli czy idziemy razem z Tobą i przeżywali swą codzienność z Tobą. Nie wracali do przeszłości, mówili, jak to lepiej było kiedyś, łatwiej i prościej. Ale powinniśmy żyć tu i teraz. Przecież na chrzcie świętym otrzymaliśmy pełnię łask. Korzystajmy z Sakramentów, które nas umacniają, chronią i dają pełnię duchowego życia.

Patronem dzisiejszego dnia jest błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, w dniu dzisiejszym przypada kolejna rocznica jego męczeńskiej śmierci za wiarę i Ojczyznę. Dewizą ks. Popiełuszki by słowa św. Pawła  „zło dobrem zwyciężaj”, W swoim kazaniu do Narodu Polskiego mówił: „ Tylko ten może zwyciężyć zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubogacenie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Pomnażać dobro i zwyciężać zło, to dbać o swoją ludzką godność. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka., aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko co może istnieć na świecie, prócz Boga. Przerasta mądrość całego świata. Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to pozostawać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, pozostawać sobą w każdej sytuacji życiowej. Zwyciężać zło dobrem, to zachować wierność prawdzie”.

Panie, kierujesz do nas słowa prawdy: „Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego! Nie szukajcie próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie Moje prawo miłości. W czynieniu dobrze nie ustawajcie, bo gdy pora nadejdzie, będziecie zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniecie. Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni! Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo”. W naszym życiu i naszych decyzjach jesteśmy wolni. Bóg dając nam wolność ryzykuje, że odejdziemy od Niego, ale jednak nie odbierze nam wolności. Na nasze odejścia ma lekarstwo, jest nim miłość i miłosierdzie. Wystarczy Go zapragnąć, wystarczy uznać „Ojcze zgrzeszyłem.”, odszedłem szukając szczęścia poza Tobą, ale chcę wrócić, gdyż zrozumiałem, że poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Odkryłem w swoim wnętrzu, że gdy jestem z Tobą, ziemia mnie nie cieszy, dlatego wyznaję swój grzech i nie ukrywam swej winy, wierząc, że w miłości wieczystej ulitujesz się nade mną i na nowo przygarniesz mnie do siebie.

Przez wstawiennictwo  bł. Jerzego Popiełuszki módlmy się o pokój w Ziemi Świętej, na Ukrainie i na całym świecie, pokój w naszych rodzinach i naszych sercach: Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powołaniu  aż do męczeńskiej śmierci, prosimy Cię słowami papieża Jana Pawła II „Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie”.  Niech ofiara życia i wstawiennictwo błogosławionego księdza Jerzego u Ciebie Boże przyczyniają się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju w świecie. Amen.